Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre

Utarbetade av Regionala läkemedelsrådet i Uppsala-Örebroregionen.

Syftet med rekommendationerna är att förbättra livskvaliteten för de mest sjuka äldre, undvika läkemedel som inte tillför något positivt vad gäller livskvalitet och undvika vårdskador på grund av polyfarmaci och olämpliga läkemedel.
Längst ned på sidan finns de uppdaterade behandlingsrekommendationerna för 2020-2021.

Många vårdprogram bygger på dokumentation från läkemedelsprövningar där betydligt yngre människor med mindre samsjuklighet inkluderats och där hänsyn till de mest sjuka äldres förmåga att klara läkemedelsbehandling inte har tagits.

Det är viktigt att poängtera att för läkemedelsdosering är det GFR (glomerular filtration rate) som anger behov av dosjustering och inte P/S kreatinin.

http://www.sbu.se/sv/Publicerat/Gul/Skattning-av-njurfunktion-/

Definition av målgrupp

Behandlingsrekommendationerna utgår från Socialstyrelsens definition av de mest sjuka äldre, men har lagt gränsen för målgruppen vid 75 år och äldre och fokuserar på kärngruppen d v s de som har både omfattande omvårdnads- och sjukvårdsbehov. Många har kognitiv svikt. I genomsnitt använder denna patientgrupp tio läkemedel per dygn och den kvarstående livslängden överstiger sällan två till tre år.

 

Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre 2020-2021

Bakgrundsdokumentation Läkemedel till de mest sjuka och sköra äldre