Integritetspolicy för Koll på läkemedel

Publiceringsdatum: 2018-05-25
Gäller från och med 2018-05-25

Vi värnar om den personliga integriteten

Vi vill att alla våra besökare ska känna sig trygga med att vi hanterar deras personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt. I alla sammanhang där personuppgifter eller annan viktig information kan komma att behandlas av Apoteket AB, eller av någon annan för Apoteket AB:s räkning, vidtas därför alla rimliga och lämpliga åtgärder för att säkerställa att skyddet för den personliga integriteten är starkt inom företaget.

Du kan alltid kontakta oss vid frågor om integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på dataskyddsombud@apoteket.se.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar person- och kontaktinformation om dig i samband med att du beställer trycksaker från Koll på läkemedel. Sådan information inkluderar namn, adress, mailadress och telefonnummer.

När behandlar vi personuppgifter?

Personuppgifter som vi behandlar är information som du själv lämnar när du beställer material från oss, eller som samlas in genom att våra webbsidor använder cookies.

Vad använder vi personuppgifter till?

För att det ska vara tillåtet att behandla personuppgifter måste det alltid finnas ett stöd i dataskyddsförordningen (GDPR), en så kallad rättslig grund. Behandling av personuppgifter förutsätter att behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller ett avtal med dig. Behandling får även ske efter en intresseavvägning eller med ditt samtycke.

Hur länge sparar vi personuppgifter?

Apoteket sparar endast dessa personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att hantera din beställning.

Informationssäkerhet

Vi behandlar data i syfte att tillgodose säkerheten för alla våra tjänster och kommunikationsnät, för att upptäcka eller förhindra olika typer av olaglig användning eller användning som på annat sätt strider mot villkoren för tjänsten.

Vi behandlar även dessa uppgifter för att upptäcka och förhindra bedrägerier, spridning av skadlig kod, virusattacker m.m. Vi behandlar uppgifterna med stöd av intresseavvägning.

Till vem lämnar vi ut personuppgifter?

Vi kan komma att överföra din information till, eller dela den med den samarbetspartner som sköter trycksaksdistribution. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med denna leverantör.

Hur skyddar vi personuppgifter?

Vårt övergripande säkerhetsarbete omfattar skydd för personer, information, IT-infrastruktur samt apotek och kontorsbyggnader. Arbetet med informations- och IT-säkerhet är avgörande för hur vi kan skydda dina personuppgifter. Vi strävar efter att förebygga, förhindra och upptäcka obehörig åtkomst och att säkerställa att dina personuppgifter hanteras på ett säkert sätt och i enlighet med våra policyer och riktlinjer.

Dina rättigheter

Det är viktigt att du känner till dina rättigheter och förstår hur vi samlar in, behandlar och använder dina personuppgifter, till vem vi lämnar ut dem och hur länge vi sparar dem.

Rätt till registerutdrag

Du kan kostnadsfritt begära ett registerutdrag där du anger vilken information du vill ta del av. Vi ska besvara dina önskemål utan onödigt dröjsmål och alltid inom en månad. Om vi av någon anledning inte kan uppfylla dina önskemål, ska vi motivera detta. Registerutdraget skickas till din folkbokföringsadress. Du kan även få ett registerutdrag via vår hemsida efter en stark autentisering.

Rätt till begäran om rättelse av dina personuppgifter

Vi ansvarar för att personuppgifterna vi behandlar är korrekta, men du som kund har också rätt att komplettera med uppgifter som saknas och som är relevanta. Om du upptäcker felaktig information om dig har du rätt att begära att få detta rättat. När din information rättas, kommer vi, så lång som rimligen möjligt, att underrätta dem som vi har lämnat ut informationen till om att denna rättelse har ägt rum. Vi kommer även, på din begäran, att informera dig om till vem rättelsen har lämnats ut.

Rätt till begäran om radering av dina personuppgifter

Som kund har du rätt att begära att utan onödigt dröjsmål få information raderad om någon av följande förutsättningar gäller:

  • om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de behandlats för
  • om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar detta
  • om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas
  • om du motsätter dig behandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse
  • om data inte har behandlats enligt gällande lagstiftning
  • om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

Om personuppgifter raderas kommer vi, så långt som rimligen möjligt, att underrätta dem som vi har lämnat ut personuppgifter om dig till om att denna radering har ägt rum. Vi kommer även, på din begäran, att informera dig om till vem informationen har lämnats ut.

Rätt till tillfällig begränsning

Du har rätt att begära en tillfällig begränsning av behandling av dina personuppgifter.

Behandlingen kan begränsas i följande situationer:

  • när du anser att din data inte är korrekt och du därför har begärt rättelse hos oss. Du kan då begära att behandlingen av din data begränsas under tiden som utredningen av felaktigheten pågår hos oss.
  • när vi inte längre har rättslig grund för behandlingen, men du motsätter dig att dina uppgifter raderas och istället begär att användningen av dessa uppgifter begränsas.
  • när du behöver dina uppgifter för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, även om vi inte längre behöver din data för ändamålen med vår behandling.
  • när du har invänt mot behandling av dina personuppgifter får vi fortsätta att behandla din data under den tid som kontrollen pågår.

Om behandlingen av dina personuppgifter begränsas tillfälligt, kommer vi, så långt som skäligen möjligt, att underrätta dem som vi har lämnat ut den till, om denna tillfälliga begränsning.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få ut och på annat håll använda (portera) sådan data som du själv har lämnat till oss. Detta gäller endast i de fall då du samtyckt till behandlingen eller om behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna tillhandahålla avtalade tjänster till dig. Däremot har du inte rätt att portera dina uppgifter om vi behandlar dessa på grund av intresseavvägning eller skyldighet enligt lag.

Anmälan av överträdelse (klagomål)

Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande regelverk, bör du anmäla det till oss snarast. Du kan också lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig Apoteket AB

Apoteket AB är personuppgiftsansvarig och ansvarar för de personuppgifter som behandlas på kollpalakemedel.se. Vi bestämmer syftet med behandlingen och på vilket sätt den ska gå till.

Apoteket AB (org.nr 556138-6532)
Personuppgiftsansvarig
Dalvägen 12
169 03 Solna
Telefon: 010-447 50 00

Dataskyddsombud för Apoteket AB

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Apoteket AB
Dataskyddsombudet
Box 3001
169 03 Solna
dataskyddsombud@apoteket.se
Telefon: 010-447 50 00

Kontakt för att utöva dina rättigheter

Ändra godkännande av hur vi hanterar personuppgifter

Du kan återkalla dina samtycken genom att ringa Apotekets kundservice.

Telefon: 0771-450 450

Begära registerutdrag

Privatpersoner har rätt att få information om vilken data vi behandlar om dem. Begäran görs skriftligt och ska undertecknas av den sökande samt innehålla uppgift om namn, personnummer och adress.

Skicka begäran till:

Apoteket AB
Dataskyddsombudet
Box 3001
169 03 Solna

Utdragen sänds till den sökandes folkbokföringsadress inom en månad från det att ansökan inkommit till oss.

Begära rättelse, radering eller invända mot behandling, av personuppgifter

dataskyddsombud@apoteket.se
Telefon: 010-447 50 00

Övrigt

Denna Integritetspolicy gäller när du använder produkter och tjänster som tillhandahålls av  Koll på läkemedel eller  när du besöker kollpalakemedel.se. Integritetspolicyn kan komma att uppdateras och vi meddelar i så fall detta på kollpalakemedel.se/integritetspolicy.