Äldre förbisedda – smärttillstånd tas inte på allvar

I en ny rapport från SBU (Statens Beredning för medicinsk och social Utvärdering) har man utvärderat behandling av ett antal långvariga smärttillstånd hos äldre personer (65 år och äldre)och riskerna för biverkningar. Man har också tittat på hur äldre upplever vården då man söker för smärta.

Det är SBU tittat på i denna rapport är effekter och risker för biverkningar av vanligt använda läkemedel vid ett antal smärttillstånd. Det handlar om artrossmärta, smärtsam diabetesneuropati och smärta vid kotkompression hos äldre personer.

Vi vet sedan tidigare att en del vanliga läkemedel mot smärta kan vara olämpliga att använda för behandling av äldre personer (65 år och äldre). Det finns en ökad risk för biverkningar, i vissa fall allvarliga. Det man tittat på här är läkemedel som tillhör gruppen NSAID med påverkan på njurar och blödningar från mag-tarmkanalen samt gruppen opoider och risker för fall.

SBU kan i denna utvärdering konstatera att läkemedel mot vanliga och långvariga smärttillstånd hos äldre personer har en mycket liten effekt på gruppnivå jämfört med placebo. Riskökningen för vanligt förekommande biverkningar med de studerade läkemedlen är däremot i de flesta fall måttlig eller stor.

I rapporten konstaterar SBU att det är oetiskt att behandla med metoder där risken överskrider nyttan. Man säger vidare:

  • Behandling av smärta hos äldre personer ställer därför höga krav på information till patienten och noggrann uppföljning av effekt kontra biverkningar eller risk för biverkningar hos varje patient.
  • SBU har också tittat på hälsoekonomiska aspekter. Man summerar:
  • Majoriteten av de aktuella smärtlindrande läkemedlen har ett mycket lågt pris vilket innebär att de kan bedömas ha en hög kostnadseffektivitet trots mycket små effekter på smärta, funktion och livskvalitet.
  • Det är oklart (studier saknas) om behandling med smärtlindrande läkemedel leder till en minskad vårdkonsumtion eller minskat behov av vård och omsorg i hemmet.
  • Ovanliga men allvarliga biverkningar av NSAID respektive opioider hos äldre personer kan förutom lidande resultera i betydande vårdkostnader.

Man har också intressant nog utvärderat upplevelser från vården hos äldre personer med smärta och där kan man se att äldre personer med smärta upplevt att de blir förbisedda i mötet med vården på grund av att de är årsrika. Man blir inte tagen på allvar och upplever att man blir förringad. Man upplever också att vårdpersonalen har bristande kunskap om smärta och smärtbehandling. SBU lyfter också fram brister i kommunikationen med vårdpersonalen.

  • SBU konstaterar: Det kan därför vara motiverat att undersöka, problematisera och vid behov förbättra vårdpersonalens inställningar och attityder till smärta hos äldre.
  • Detta motiverar att undersöka kunskapsläget hos vårdpersonal om smärta och smärtbehandling av äldre och ta ställning till om denna kunskap behöver förbättras.

Slutligen drar SBU slutsatsen att det behövs välgjorda studier av smärtlindrande läkemedel hos äldre personer som är multisjuka. Hittills har denna grupp oftast uteslutits ur sådana studier.

SBU. Läkemedelsbehandling av vanliga smärttillstånd hos äldre personer. Effekter, biverkningar samt upplevelser av vård. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2020. SBU-rapport nr 315. ISBN 978-91-88437-57-0.