Goda resultat för äldreapotekaren i Linköpings kommun

Pressmeddelande

Ytterligare information lämnas av äldrenämndens ordförande Mikael Sanfridson (S),
telefon 0722 – 40 08 24

Sedan en kommunal äldreapotekare infördes i Linköping 2015 har läkemedelshanteringen kunnat förbättras. Genomgångar av läkemedel vid äldreboenden har lett till att mediciner har kunnat sättas ut eller att doser har optimerats.

 Utvecklingen av läkemedel möjliggör för många äldre att leva ett gott liv trots kroniska sjukdomar. Men stort antal läkemedel ökar risken för bland annat problem med biverkningar. År 2015 beslutade äldrenämnden om en kommunal äldreapotekare för att kvalitetssäkra läkemedelsanvändningen utifrån ett kommunalt ansvar.

Den kommunala äldreapotekaren har bland annat kompetensutvecklat kommunens omsorgspersonal inom läkemedelshantering och genomfört kompetensutveckling för kommunens sjuksköterskor inom hjärtsvikt, KOL, smärta och varit ett konsultativt stöd i läkemedelsfrågor.

  • Äldreapotekaren är ett utmärkt exempel på hur vi kan höja kvaliteten inom äldreomsorgen i Linköping. De äldre ges bättre medicinering och slipper onödiga biverkningar samtidigt som äldreapotekaren utfört utbildning med vår personal, säger äldrenämndens ordförande Mikael Sanfridson (S).

Äldreapotekaren fick möjlighet att samverka med en av vårdcentralerna i Linköpings kommun. I samsyn med medicinskt ansvarig läkare på vårdcentralen beslutades att genomföra läkemedelsgenomgångar. 47 fördjupad läkemedelsgenomgångar har genomförts på tre av kommunens äldreboenden.

I samband med läkemedelsgenomgångarna bidrog äldreapotekaren med kunskap om läkemedelsfrågor som berör det kommunala ansvaret genom bland annat att utöka kunskapen kring farmakologiska och icke farmakologiska behandlingsval.

De flesta läkemedelsgenomgångarna resulterade i framförallt utsättning av olämpliga läkemedel för äldre och optimering av läkemedelsbehandling vid bland annat KOL, astma, hjärtsvikt och hypertoni. Hos nästan alla patienter som erhöll en läkemedelsgenomgång bedömdes åtgärderna ha en positiv effekt i form av färre biverkningar, mindre trötthet och förbättrad livskvalité.

Pressmeddelandet publicerat i sin helhet av Koll på läkemedel.
Publicerat 2017-05-30

Läkemedelsstrateg, Apotekare, Redaktör för hemsidan Koll på läkemedel Lars Rönnbäck