Fler läkemedel till allt fler äldre – kommentar

Koll på Läkemedels ordförande, Lars-Åke Söderlund, kommenterar orsaker och förbättringsåtgärder relaterade till Socialstyrelsens siffror som visar att det har blivit vanligare bland äldre att använda många läkemedel.

Viktigt att utvärdera nyttan

Tio eller fler läkemedel brukar vara den gräns som används när man mäter så kallad multimedicinering. Enligt Socialstyrelsens rapport ”Öppna jämförelser 2017 – Vård och omsorg om äldre” ökar andelen äldre över 75 år inom äldrevården som är multimedicinerade. Socialstyrelsen kommenterar siffrorna i ett pressmeddelande med att det är viktigt att utvärdera nyttan av läkemedel kontinuerligt.

Många läkemedel ökar risken för biverkningar och äldre är särskilt känsliga. När det gäller multimedicinering har projektet ”Koll på Läkemedel” visat att cirka 48% av de äldre över 80 år får fler än 10 läkemedel utskrivna per år. I denna siffra ingår även kortare behandlingar, t.ex. antibiotikakurer.

Fler behandlingar

Idag finns fler behandlingsmöjligheter med läkemedel då den vetenskapliga grunden för vissa läkemedelsbehandlingar utvidgats till att även gälla den äldre patientgruppen. Detta kan vara en förklaring till att fler äldre får fler läkemedel. Dessutom blir vi allt fler äldre, och får därigenom fler sjukdomar, vilka oftast behandlas i enlighet med vårdprogrammen. Risken är då att läkemedelslistan blir allt längre och längre.

Svår balansgång

När vi åldras blir balansgången mellan nyttan av behandlingen och risken för biverkningar, mer eller mindre obehagliga och skadliga för patienten, allt svårare.

Som äldre blir vi allt ’skörare’, framförallt i de högre åldrarna. Det blir då allt viktigare att se till patientens hela situation – eftersom det kan finnas flera faktorer som bidrar till läkemedelsrelaterad ohälsa. Problemen ligger dels i att förskriva rätt, dels är de kopplade till att använda läkemedlen på ett korrekt sätt.

Risk för fall och förvirring

Multimedicinering innebär en ökad risk för biverkningar och interaktioner mellan läkemedel. Konsekvenserna av att behandla äldre med fler än fem läkemedel har dokumenterats i ett stort antal länder, och medför en ökad förekomst av fall, förvirring och till viss del även överdödlighet.

Dessutom finns många gånger hanteringsproblem för patienten, med en ökad risk för att läkemedlet inte intas på ett optimalt sätt, varför behandlingen kanske inte får den avsedda nyttan.

Uppföljning är viktig

Ju mer komplex läkemedelsbehandling, desto större behov av att regelbundet följa upp läkemedelsbehandlingen för äldre. Särskilda äldrevårdsmottagningar kan vara ett sätt. Sådana finns bland annat i Region Skåne. Att regelbundet genomföra Läkemedelsgenomgångar och nyttja dosdispenserade läkemedel är två andra sätt att säkerställa en trygg, säker och kostnadseffektiv läkemedelsbehandling.

Koll på Läkemedel följer regelbundet även förskrivningen av olämpliga läkemedel till äldre (förteckning framtagen av Socialstyrelsen). Med olämpliga läkemedel för äldre avses läkemedel där risken är påtagligt stor för att biverkningar överskrider nyttan av behandlingen. Denna användning minskar och har gjort kontinuerligt sedan Koll på läkemedel startade.

Det glädjande att antalet olämpliga läkemedel som förskrivs till äldre minskar i hela landet. Men riskerna med multimedicinering kvarstår. För att bryta trenden med allt fler äldre som får allt fler läkemedel behövs teamarbete i vården mellan olika professioner och apotek – och självklart tillsammans med patienten.

Lars-Åke Söderlund Senior rådgivare, Apotekare, Ordförande styrgruppen för Koll på läkemedel Lars-Åke Söderlund