Äldre läkemedelskonsumenter och generiskt utbyte på apotek: Problem i samband med generiskt utbyte

En kandidatuppsats från Umeå universitet (våren 2016) har undersökt äldre läkemedelskonsumenters syn på generiskt utbyte på apotek.

Du hittar kandidatuppsatsen här; Äldre läkemedelskonsumenter och generiskt utbyte på apotek.

2016-08-18

Generiskt utbyte

När du som patient hämtar ditt receptbelagda läkemedel på apotek blir du erbjuden ett likvärdigt läkemedel till ett lägre pris. Detta kallas generiskt utbyte. Syftet med utbytet är att hålla nere kostnaderna för läkemedel. Ingen ska behöva betala mer än nödvändigt för ett läkemedel. Utbytet frigör miljardbelopp som kan användas till angelägna områden inom hälso- och sjukvård.

Läkemedelsverket beslutar vilka läkemedel som är medicinskt utbytbara med varandra. De finns publicerade i en lista, som finns på Läkemedelsverkets hemsida.  Varje månad utser TLV (Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket) ett generiskt utbytbart läkemedel inom varje utbytesgrupp med lägsta pris till periodens vara. Periodens vara är det alternativ som ska väljas i första hand då läkemedlet expedieras på apoteket.  TLV utser även två alternativ till periodens vara, det vill säga reservprodukter som apoteken kan byta till om det billigaste alternativet inte går att få tag på.

Vilket utbytbart läkemedel som har lägst pris kan variera varje månad och det gör att apoteken måste erbjuda olika läkemedel vid olika tillfällen. Även priserna på dessa läkemedel varierar varje månad. Det är TLV som beslutar om vilket läkemedel apoteken ska expediera vid varje tillfälle. Väljs ett alternativ som inte är periodens vara blir det en merkostnad för patienten,  apoteken har inte möjlighet att göra på annat sätt.

Generikareformen

Generikareformen infördes år 2002. Syftet ned reformen är att patient och samhälle ska betala så lite som möjligt, men samtidigt få den bästa möjliga vården. Sammanlagt sparar staten ca 8 miljarder årligen som i stället kan användas till annat inom hälso- och sjukvården. Systemet med periodens vara infördes 2009. Periodens vara systemet innebär att det förskrivna läkemedlet kan bytas ut vid varje tillfälle patienten hämtar ut detta. Ständiga utbyten är något som påverkar patienter med många läkemedel mest, främst den äldre befolkningen. Problem kan uppstå i samband med att byte görs.

Kandidatuppsatsen från Umeå universitet visar att – trots att utbytesreformen infördes för 14 år sedan- upplever fortfarande många äldre problem med det generiska utbytet.

Resultat från studien

Studien visar att den äldre läkemedelskonsumenten upplever problem med generiskt utbyte. Även andra studier på området har visat på liknande problem.
Vanliga upplevadaproblem är att man:

  • inte känner igen sitt läkemedel.
  • är osäker på vilka läkemedel man tar.

Patienterna upplever att generiskt utbyte är vanligt förekommande och efterfrågar också kostnadsfri genomgång av sina läkemedel på apotek. Många upplever att man inte fått erbjudande om detta stöd från apoteken.

63 % av studiens deltagare uppfattar olika typer av problem vid utbyte. Män rapporterar i regel fler problem än kvinnor. Studien visar även att:

  • 12 % har förväxlat sina mediciner
  • 14 % uppger att de inte tål de nya läkemedlen
  • 31 % känner inte igen namnen på sina nya läkemedel
  • 30 % känner inte igen formen på läkemedlet

50 % av studiens deltagare säger att de vill ha en kostnadsfri genomgång av sina läkemedel på apotek. Samtidigt anger ca 50 % av deltagarna att de inte fått ett sådant erbjudande på apoteket.

Detta innebär att det generiska utbytet för äldre bör granskas och undersökas ytterligare i syfte att finna hållbara lösningar som leder till en jämlik läkemedelsbehandling som är trygg och säker för alla patienter.

Både förskrivare och farmaceuter ska stödja patienten för att få en korrekt läkemedelsanvändning. En grundläggande komponent i trygg och säker läkemedelsanvändning är kommunikation. Därför finns det också starka skäl för att förbättra kommunikationen mellan vårdgivare, apotek och patient i syfte att optimera läkemedelsnyttan. Även ytterligare insatser från Läkemedelsverket och TLV kan behövas.

Läkemedelsgenomgångar

I september 2012 fastställdes i en författning från Socialstyrelsen äldres rätt till läkemedelsgenomgångar. Ännu har ingen sammanställning publicerats som visar hur många genomgångar som genomförts. Det finns inte heller rapporter som redovisar resultat av genomförda genomgångar eller hur de har förbättrat läkemedelsanvändningen. Vårdanalys redovisar i rapporten ”Vården ur patienternas perspektiv” att antalet genomgångar blir fler, men att Sverige fortfarande ligger efter andra länder.

Vad gäller kostnadsfria läkemedelsgenomgångar på apotek svarade många deltagare i studien att de aldrig fått erbjudandet, samtidigt som nästan hälften av dem också var intresserade av en sådan genomgång.

Ytterligare informationom Generiskt utbyte finns hos TLV och Läkemedelsverket.

 

Koll på läkemedel och läkemedelsgenomgångar

Koll på läkemedel har fyra övergripande mål för sitt arbete.

Två av dessa är att;
”Alla över 75 år med fem eller fler läkemedel på recept ska erbjudas minst en läkemedelsgenomgång årligen. Den egna läkaren som genomför läkemedelsgenomgången agerar som dirigent och tar ansvar för den äldres hela läkemedelsbehandling.”

”Högst ett generiskt utbyte ska på fke under ett recepts giltighetstid och för personer 75 år och äldre ska generiskt utbyte inte förekomma. Koll på läkemedel ska verka för att reglerna för generiskt utbyte för äldre ändars så att målet uppnås.

Läs mer om Koll på läkemedels mål här.

 

Referens; Äldre läkemedelskonsumenter och generiskt utbyte på apotek. Problem i samband med generiskt utbyte. Examensarbete i farmaci, Umeå Univeristet, Mikael Söderlund. 2016.