Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre
Behandlings-
rekommendationer

Regionala Läkemedelsrådet i Uppsala/Örebroregionen fick 2014 utmärkelsen Guldpillret för sitt arbete med att ta fram behandlingsrekommendationer för Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre.
Koll på läkemedel har tidigare uppmärksammat detta och Gratulerar återigen till utmärkelsen.
Nu har vi fått tillåtelse att sprida dessa behandlingsrekommendationer till fler förskrivare genom att publicera dem på Koll på läkemedels hemsida. Uppdaterade rekommendationer som gäller från 2015 finns på hemsidan.

Syftet med rekommendationerna är att förbättra livskvaliteten för de mest sjuka äldre, undvika läkemedel som inte tillför något positivt vad gäller livskvalitet och undvika vårdskador på grund av polyfarmaci och olämpliga läkemedel

Bakgrund

Kunskapen om symtom, utredning och behandling för de mest sjuka äldre är bristfällig inom stora delar av sjukvården. Den gamla människan visar många gånger helt andra symtom vid vanligt förekommande sjukdomstillstånd än vad yngre människor gör. Det leder till såväl feldiagnostik som över- och underbehandling av sjukdomstillstånd hos de mest sjuka äldre.
För de flesta sjukdomstillstånd saknas riktlinjer eller vårdprogram som tar hänsyn till gruppen de mest sjuka äldre. Det beror sannolikt på att det generellt saknas vetenskaplig dokumentation eller evidens specifikt för behandling av de mest sjuka äldre.
Många vårdprogram bygger på dokumentation från läkemedelsprövningar där betydligt yngre människor med mindre samsjuklighet inkluderats och där hänsyn till de mest sjuka äldres förmåga att klara läkemedelsbehandling inte tagits.
Studier visar att upp till 30 procent av akuta inläggningar av äldre på sjukhus helt eller delvis beror på läkemedelsbiverkningar. Upp till hälften av dem bedöms möjlig att undvika.

Definition av målgrupp

Behandlingsrekommendationerna utgår från Socialstyrelsens definition av de mest sjuka äldre, men har lagt gränsen för målgruppen vid 75 år och äldre och fokuserar på kärngruppen d v s de som har både omfattande omvårdnads och sjukvårdsbehov. Många har kognitiv svikt. I genomsnitt använder denna patientgrupp tio läkemedel per dygn och den kvarstående livslängden överstiger sällan två till tre år.

Bakgrundsdokumentation

Bakgrundsdokumentation till rekommendationer finns på respektive landstings läkemedelskommittés hemsida;

  • www.landstingetsormland.se/lakemedelskommitten
  • www.lg.se/lmk
  • www.liv.se/lakemedel
  • www.ltdalarna.se/lakemedel
  • www.ltv.se/LK
  • www.lul.se/lakemedel
  • www.orebroll.se/lakemedel

Referens: Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre, Regionala Läkemedelsrådet i Uppsala-Örebroregionen, Behandlingsrekommendationer 2015

Läkemedelsstrateg, Apotekare, Redaktör för hemsidan Koll på läkemedel Lars Rönnbäck