läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre
Behandlingsrekommendationer 2016

Oro/ångest

Vad bör behandlas?

All oro och ångest som ensamt symtom eller som del i andra diagnoser. Viktigt att i första hand utesluta depression, läkemedelsbiverkan eller bakomliggande somatisk orsak till oro/ångest (t ex smärta, astma/KOL med nattlig ångest, hjärtsvikt, hypoglykemi).

Icke-farmakologisk behandling

Om möjligt icke-farmakologiska åtgärder i första hand (t ex fysisk aktivitet).

Vilka läkemedel bör användas?

  • SSRI (sertralin, escitalopram, citalopram). Bredare ångestindikationer för sertralin.
  • SNRI (venlafaxin) – vid behandlingssvikt med SSRI.
  • Mirtazapin i monoterapi eller som tillägg i lågdos till SSRI.
  • För dosering se avsnitt depression. Vid eGFR< 30 ml/min överväg dossänkning av venlafaxin och mirtazapin.
  • Oxazepam – vid tillfälliga orostillstånd. Max 30 mg/dygn.
  • Klometiazol – vid nattlig oro/ångest. För kortvarig, akut behandling. Gärna oral lösning för mer variabel dosering. Dos 300 – 600 mg.

Vilka läkemedel/kombinationer bör undvikas/särskilt beaktas?

Hydroxizin, prometazin och alimemazin ska undvikas på grund av antikolinerga biverkningar. Hydroxizin ger dessutom ökad risk för QT-förlängning.

När/hur avsluta läkemedelsbehandling?

Alla läkemedel enligt ovan kräver nedtrappning vid utsättning. Behandling med oxazepam kan vid behov fortsätta och vara av värde till livets slut.

Utarbetat av Regionala Läkemedelsrådet i Uppsala/Örebroregionen.
Koll på läkemedel ansvarar ej för detta material, men har fått tillstånd att publicera det.

 

Uppdaterad oktober 2016.