Antikoagulationsbehandling vid förmaksflimmer

Vad bör behandlas?

Förmaksflimmer – såväl paroxysmala som kroniska.

Icke-farmakologisk behandling

Rökstopp

Vilka läkemedel bör användas?

Orala antikoagulantia

Vid nyinsättning ska patienten få ordentlig information om sitt preparat, patientkort och halsbricka. Patienten kan med fördel registreras i AURICULA eller Journalia.

Warfarin (Waran)

är tillsammans med NOAK förstahandsmedel vid förmaksflimmer. Det är det endapreparat som kan användas även vid eGFR< 15 ml/min, men med stor försiktighet. Patienter som är välinställda på warfarin bör inte byta, om inte rimliga skäl föreligger. Patienter med mekanisk klaffprotes eller signifikant mitralisstenos ska mbehandlas med warfarin

Nya orala antikoagulantia – NOAK

Preparaten som finns har inga klinskt relevant skillnader i effekt eller säkerhet. Beräkna alltid GFR innan dosen väljs. I studier har NOAK visat mindre frekvens av intrakraniell blödningar än warfarin

Eliquis (apixaban)

Den lägre dosen 2,5 mg x 2 ges vid nedsatt njurfunktion eGFR < 50 ml/min eller låg vikt (< 60 kg) eller ålder > 80 år. Detta preparat är minst beroende av njurfunktion och kan användas ner till GFR > 15 ml/min. Kan dosdispenseras.

Xarelto (rivaroxaban)

Den lägre dosen 15 mg x 1 ges vid GFR < 50 ml/min eller om patienten är äldre och skör. Nyinsättning vid eGFR< 30 ml/min rekommenderas inte. Kan dosdispenseras.
Vid nyinsättning av NOAK ska patienten följas med regelbundna kontroller av njurfunktion (eGFR) samt blodvärde. Första året rekommenderas 3 kontroller och därefter 1 gång årligen om normal njurfunktion, 2 gånger årligen om eGFR 50 – 30 ml/min och var tredje månad vid eGFR 15 – 30 ml/min.

Vilka läkemedel/kombinationer bör användas med försiktighet/undvikas?

  • ASA ska inte användas som strokeprofylax vid förmaksflimmer.
  • Warfarin har omfattande interaktionsproblematik. NOAK har färre kända interaktioner.
  • Pradaxa (dabigatranÖ) ges inte om eGFR< 30 ml/min. Kan inte dosdispenseras eller ges i vanlig dosett på grund av fuktkänslighet och är därför sällan aktuell för vår patientgrupp.
  • ASA/NSAID + warfarin eller NOAK ökar blödningsbenägenheten.
  • Paracetamol i högre dos än 1,5 g/dygn kan ge påverkan på INR.

Utarbetat av Regionala Läkemedelsrådet i Uppsala/Örebroregionen
Koll på läkemedel ansvarar ej för  detta material men har fått tillstånd att publicera det

Uppdaterad oktober 2016