LÄKEMEDELSBEHANDLING AV DE MEST SJUKA ÄLDRE
BEHANDLINGSREKOMMENDATIONER FÖR FÖRSKRIVARE 2016

Skeletthälsa: Kalcium + D-vitamina

Vad bör behandlas?

Behandling med enbart kalcium + D-vitamin ska i huvudsak inte ske utan dokumenterad brist. Undantag är 1 – 2 år efter avslutad behandling med bisfosfonat, samt att det kan övervägas hos äldre kvinnor > 80 år som sällan vistas utomhus. Brist ska vara dokumenterad genom blodprov på s-kalcium s-25(OH)-D-vit, PTH (parathormon) och ALP. Enbart tillskott av D-vitamin har inte visats förebygga frakturer, så man ska som utgångspunkt behandla med kombination av kalcium + D-vitamin. Beakta särskilt riskgrupper som inte for is ig tillräckligt gneom kosten och/eller solexponering.
Beräkna behovet av tillskott utifrån vad patienten får i sig genom kosten.
Dagsbehovet enligt riktlinjer:
Kalcium
1000 mg hos vuxna, 1200 mg hos män > 70 år och kvinnor > 50 år.
D-Vitamin
s-25(OH)D-nivå < 25 mmol/l definieras som brist och är en behandlingsindikation.
25 (OH)D-nivå 25 – 50 nmol/l benämns insufficiens. Behandlingsindikation föreligger vid samtidigt låga nivåer av joniserat eller totalt s-kalcium, förhöjda nivåer av PTH eller ALP. Vid brist bestäm en målnivå. Behandla enligt formel:
Månlnivå (nmol/l) –  uppmätt nivå (nmol/l) = behandlingsdos (iug)

T ex 50 (målnivå) – 15 (uppmätt nivå) = 35 (1 400 IE) ug/dag (behandlingsdos)

Vid symtomgivande brist rekommenderas dock högre doser; kolekalciferol 50 – 100 ug (2000-4000 IE) dagligen i 6 månader, därefter 20 – 40 ug (800-1600 IE) dagligen.

Icke farmakologisk behandling

Som för osteoporos, viktigast är adekvat nutrition och solexponering.

Vilka läkemedel bör användas?

D-vitamin ska ges som kolekalciferol (vitamin D3). De fasta kombinationerna innehåller oftast för låg dos D3. Välj preparat enligt lokala vårdprogram och kontrollera s-25(OH)-D efter 3 – 4 månader.

Vilka läkemedel/kombinationer bör undvikas/särskilt beaktas?

Kalcium interagerar med flera läkemedel. de vanligaste och mest relevanta är bisfosfonat, levotyroxin, järn, kinoloner, tiazider och digoxin.

När/hur avsluta läkemedelsbehandling?

Följ serumnivåer av kalcium och s-25(OH)-D för att undvika överdosering. Sätt ut vid biverkningar som inte tolereras, vid lågt eGFR och i sen palliativ fas. Behandlingen kan avslutas utan nedtrappning.

 

Utarbetat av Regionala Läkemedelsrådet i Uppsala/Örebroregionen.
Koll på läkemedel ansvarar ej för detta material men har fått tillstånd att publicera det.

Uppdaterad Oktober 2016