Så kan kvaliteten på äldres läkemedelsbehandling förbättras

I rapporten Kvalitet i äldres läkemedelsanvändning från 2011 från Socialstyrelsen pekade man på ett antal punkter för förbättring av äldres läkemedelsbehandling. Det finns fortfarande en hel del kvar att göra på området.

Rapporten baserades på en enkätundersökning till verksamhetschefer inom primärvården, fokusgrupps intervjuer och diskussioner med en referensgrupp med primärvårdsläkare. Rapporten fokuserade primärt på läkarens roll, men berör i lika stor utsträckning all övrig vårdpersonal som hanterar läkemedel.

Bland förbättringsområdena som rapporten pekar på finns;

  • Varje äldre patient behöver en läkare med ett samordnande ansvar för hans/hennes läkemedelsbehandling
  • Det finns ett stort behov av kontinuerlig fortbildning inom området äldre och läkemedel, både för läkare och annan sjukvårds personal
  • Tid för besök/konsultation behöver anpassas till den äldres behov
  • Bättre rutiner och stöd behövs för dokumentation av förskrivningsorsak och uppföljning av läkemedelsordinationer i journalen
  • Apo-dos systemet, som ligger till grund för läkemedelsdispensering för många äldre, framför allt dem med många läkemedel, behöver utvecklas
  • Det behövs rutiner för att säkerställa att information om läkemedelsbehandling insatt på sjukhus alltid och utan onödigt dröjsmål förs över till primärvården.
  • Rutiner behöver utvecklas för uppföljning av läkemedelsordinationer.
  • Varje äldre patient bör ha möjlighet att regelbundet stämma av sina läkemedelsordinationer med ansvarig läkare och få en fullständig och aktuell lista över dem.
  • Varje äldre patient bör ha möjlighet att regelbundet gå igenom sina läkemedel med ansvarig läkare
  • Riktlinjer, rekommendationer och vårdprogram bör innehålla särskilda avsnitt om behandling av den äldre, multisjuka patienten.

Socialstyrelsen har senare, 2013, publicerat riktlinjer angående ”Läkemedelsgenomgångar för äldre ordinerade fem eller fler läkemedel”, en vägledning för verksamhetschefer och läkare, som även kan användas av annan vårdpersonal.

Vägledningen gäller för patienter som är över 75 år och har fem eller fler läkemedel, men den kan även användas för andra patientgrupper som har misstänkta eller konstaterade läkemedelsproblem. Vägledningen beskriver förutsättningar och former för läkemedelsgenomgångar.

 

Läkemedelsgenomgång

ett sätt att få rätt medicinering Ett bra sätt för att den äldre patienten ska få rätt läkemedel i rätt dos och i rätt...

Läs hela artikeln

Symtomskattning

sskalan PHASE-20 används vid läkemedelsgenomgångar hos äldre. Skalan är ett verktyg för att identifiera symtom som kan ha samband med läkemedelsbehandling, till exempel biverkningar,...

Läs hela artikeln

Äldre, läkemedel och omvårdnad

Den 1 september 2012 började Socialstyrelsens skärpta föreskrifter för att förbättra äldres läkemedelsanvändning att gälla. Enligt de nya föreskrifterna ska en enkel...

Läs hela artikeln