läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre
Behandlingsrekommendationer 2016

Osteoporos

Vad bör behandlas?

Osteoporos bör behandlas aktivt även hos de mest sjuka äldre då osteoporosfrakturer är smärtsamma och bifosfonater har effekt redan efter kort tid.

På grund av mycket hög risk för ny fraktur inleds behandling vid genomgången kot-/höftfraktur efter lågenergitrauma om patienten inte befinner sig i livets slutskede. Insatt behandling kan fortgå i 3 – 5 år om patienten tolererar den. Profylax vid pågående/planerad kortisonbehandling (motsvarande >5 mg prednisolon/dygn > 3 månader). Webverktyget FRAX är av mindre värde i denna patientgrupp på grund av att det beräknar 10-års risk.

Icke farmakologisk behandling

Fallpreventiva åtgärder inklusive minska/sätta ut läkemedel som ökar fallrisk, samt omvärdera/ifågasätt indikation för läkemedel som ökar risk för osteoporos. Rökstopp. Adekvat nutrition avseende kalcium och D-vitamin. Anpassad fysisk aktivitet, gärna utomhus.

Vilka läkemedel bör användas?

Perorala eller parenterala bifosfonater i kombination med kalcium + D-vitamin är förstahandsbehandling.
Vid eGFR< 35 ml/min eller biverkningar av bisfosfonat finns denosumab (Prolia) som alternativ. Ska alltid kombineras med kalcium + D-vitamin på grund av risk för hypokalcemi.
Behandling med enbart kalcium + D-vitamin ska fortgå i 1 – 2 år efter avslutad bisfosfonatbehandling.

Vilka läkemedel/kombinationer bör undvikas/särskilt beaktas?

Behandling med enbart med kalcium + D-vitamin rekommenderas inte som osteoporosterapi annat än efter avslutad bsifosfonatbehandling.. Beakta risk för käknekros (bisfosfonat). Det finns flera interaktioner med bisfosfonater som bör beaktas.

När/hur avsluta läkemedelsbehandling?

Avslut kan ske utan nedtrappning. Bissfosfonat sätts ut efter 3 – 5 år. Behandling med denosumab kan fortgå. Om patenten under behandlingstiden blir rullstolsburen utan att ha haft kotkompression kan behandlingen omvärderas och avslutas. Sätt ut när patienten blir mestadels sängbunden.

Utarbetat av Regionala Läkemedelsrådet i Uppsala/Örebroregionen.
Koll på läkemedel ansvarar ej för detta material, men har fått tillstånd att publicera det.

 

Uppdaterad Oktober 2016