Förbättringspotential även på läkemedelsområdet

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vårdnalys) presenterade i december 2014 en studie med titeln ”Vården ur patienternas perspektiv” (rapport 2014:11). Studien är en jämförelse mellan Sverige och 10 andra länder och redovisar även en del resultat som berör läkemedelsanvändning.

Undersökningen gjordes 2014 och omfattar förutom Sverige även Australien, Frankrike, Kanada, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Schweiz, Storbritannien, Tyskland och USA.
Totalt 25000 deltagare över 55 år har intervjuats, 7.206 svenskar bland dessa. Undersökningen är återkommande och möjliggör intressanta jämförelser över tid.
I den här artikeln beskrivs särskilt några resultat på läkemedelsområdet.

5 dimensioner – patientcentrerad vård

I undersökningen har man tittat på fem olika dimensioner som definierar begreppet patientcentrerad vård.

Dessa dimensioner är;
– Patienten som medaktör genom information och utbildning
– Respekt för individuella behov, preferenser och värderingar
– Samordning och kontinuitet
– Helhetssyn på patienten
– Involvering av familj och närstående.

Studien visar att vården i Sverige är sämre på att ge information, som gör det möjligt för patienten att ta välgrundade beslut om sin vård- och hälsa. Endast 53 % har fått information om vad de ska göra när de kommer hem efter en sjukhusvistelse. Bättre information är önskvärt då det sannolikt skulle ge färre undvikbara återinläggningar.

Varför ska jag ta mina läkemedel?

I Sverige saknar allt fler patienter information om varför de ska ta sina läkemedel. Andelen som säger sig ha fått information om sina  mediciner har minskat sedan 2010. Sverige ligger näst lägst bland jämförda länder – endast 58 % har fått information. I Sverige är vi däremot bäst på att ge en lista över samtliga läkemedel (77 %) till patienterna.
Däremot är vi sämst på att göra läkemedelsgenomgångar (endast 49 %), något som vi inom Koll på läkemedel inte kan se positivt på. Koll på läkemedel arbetar ju för att alla äldre ska få läkemedelsgenomgångar, något som också reglerats av Socialstyrelsen. Studien konstaterar dock att omfattningen av läkemedelsgenomgångar i vårt land har blivit bättre (från 38 % 2010 till 49 % 2014), förhoppningsvis ett resultat bl a av Socialstyrelsens beslut om läkemedelsgenomgångar för patienter över 75 och vårt arbete i Koll på läkemedel.

Förhållandevis få patienter med kronisk sjukdom i Sverige har fått en behandlingsplan (41 %) och det är stora skillnader mellan olika patientgrupper; diabetespatienter ligger bäst till i Sverige (67 %).

Flertalet av de som har en behandlingsplan upplever att den hjälper dem att hantera sin sjukdom och bilden är lika positiv oavsett diagnosgrupp. Sverige ligger här på 80 %.

 

Vad ska vi göra åt detta?

– Det krävs förstås åtgärder för att komma till rätta med de problem vi har på de områden där vi ligger sämre till, säger Marianne Svensson, Vårdanalys, som varit projektledare för undersökningen här i Sverige.
– Införandet av patientlagen som började gälla från den 1 januari 2015 är en åtgärd för att förbättra patientcentrerad vård, säger Marianne.
– Men det finns mycket kvar att jobba med och vi ser en stor utmaning att få genomslag för den nya patientlagen, avslutar Marianne.

Referens;
Vården ur patienternas perspektiv – jämförelse mellan Sverige och 10 andra länder, Rapport 2014:11 Vårdanalys. Du hittar rapporten här!

 

 

Läkemedelsstrateg, Apotekare, Redaktör för hemsidan Koll på läkemedel Lars Rönnbäck