Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre
Behandlingsrekommendationer 2016

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom

Vad bör behandlas?

Rätt diagnos ska i möjligaste mån ställas med hjälp av spirometri med reversibilitetstest. Därefter avgörs sjukdomens svårighetsgrad med hjälp av nya stadieindelningen GOLD A-D. (Se Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer från 2015 – alternativt se tabell). Stadium avgör vilken inhalationsbehandling patienten kan ha nytta av. God KOL-behandling är symtomlindrande, förhindrar exacerbationer och ökar överlevnaden och ska därför fortgå in sent i palliativt skede. Lika viktigt är att beakta mycket vanligt förekommande samsjuklighet främst hjärt-/kärlsjuklighet och osteoporos och behandla dessa. Respiratorisk insufficiens med hypoxi bör behandlas med syrgas. Dyspne orsakar stort lidande och är prognostiskt ogynnsamt. Utöver optimal behandling av grundsjukdom(ar) kan lågdos opioider provas.

Icke-farmakologisk behandling

Rökstopp! Vaccination mot influensa och pneumokocker. Anpassad KOL-rehabilitering (främst andnings- och inhalationsteknik, nutrition och fysisk aktivitet).

Vilka läkemedel bör användas?

Viktigast i behandlingen av de mest sjuka äldre är att man kontrollerar inhalationsteknik vid behandlingsstart och vid varje återbesök! Den här patientgruppen får oftare allt svårare med detta även utan kognitiv svikt Vid sviktande teknik: överväg alternativa administrationsformer, främst spray med andningsbehållare eller nebulisator. 
Enligt Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation finns det ingen tydlig evidens för att något läkemedel elleradministrationssätt kan rekommenderas starkt framför något annat. Välj i enlighet med lokala vårdprogram.

Vilka läkemedel/kombinationer bör undvikas/särskilt beaktas?

Överväg dosminskning eller utsättning av inhalationssteroider vid upprepade pneumonier. Vid hjärtkomorbiditet bör man hålla mängden beta-2-agonister så låg som möjligt. Undvik underhållsbehandling med perorala steroider och kortverkande bronkdilaterare (biverkningar). Undvik kontinuerlig behandling med acetylcystein (ingen dokumenterad effekt) samt icke-selektiva betablockerare.

När/hur avsluta läkemedelsbehandling?

Behandlingen ska fortsätta in i sen palliativ fas för symtomlindring så länge patienten upplever nytta och kan tillgodogöra sig läkemedlet. Vid utsättning av inhalationssteroider rekommenderas nedtrappning. Syrgasbehandling vid dokumenterad respiratorisk insufficiens med hypoxi ska fortgå.

Se vidare tabell i foldern som finns på denna hemsida.

Utarbetat av Regionala Läkemedelsrådet i Uppsala/Örebroregionen.
Koll på läkemedel ansvarar ej för detta material men har fått tillstånd att publicera det.

Uppdaterad Oktober 2016