läkemedelsbehandling för de mest sjuka äldre
Behandlingsrekommendationer för förskrivare 2016

Trombocythämmande behandling vid hjärt/kärlsjukdom

Vad bör behandlas?

Endast som sekundärprevention. TIA/ischemisk stroke utan kardiell embolikälla. Ischemisk hjärtsjukdom. Överväg behandling vid symtomgivande perifer artärsjukdom.

Icke farmakologisk behandling

Rökstopp.

Vilka läkemedel bör användas?

Lågdos-ASA, 75 mg/dag är förstahandsval. Vid ASA-allergi: klopidrogel 75 mg/dag.

Vilka läkemedel/kombinationer bör undvikas/särskilt beaktas?

  • ASA: försiktighet vid eGFR< 30 ml/min.
  • NSAID: undvik i kombination med trombosythämmare: hög risk för övre GI-blödning + övriga risker med NSAID.

Andra läkemedel som i kombination med trombocythämmande medicinering ger ökad blödningsrisk:
– Warfarin
– NOAK(t ex. apixaban. dabigatran, rivaroxaban)
– Steroider peroralt i höga doser (risk för övre GI-blödning, protonpumpshämmare bör ges profylaktiskt)
– SSRI/SNRI (överväg protonpumpshämmare profylaktiskt, alternativt byte till mirtazapin).

När/hur avsluta läkemedelsbehandling

Generellt när risken för blödning är större än den sekundärpreventiva effekten
Begränsa behandlingstiden för dubbel trombocythämning efter akut koronart syndrom till 1 – 3 månader.

 

Utarbetat av Regionala Läkemedelsrådet i Uppsala/Örebroregionen
Koll på läkemedel ansvarar ej för  detta material men har fått tillstånd att publicera det

Uppdaterad oktober 2016