Guider och råd – för bättre läkemedelsbehandling

Koll på läkemedel har tagit fram två broschyrer för äldre som använder läkemedel och en webbutbildning för användning vid möten och studiecirklar. Du kan beställa broschyrerna genom att klicka här.

Den ena broschyren heter ”Kloka frågor”. Vi vet att med stigande ålder blir det vanligare att man behöver läkemedel. För några handlar det om tillfällig medicinering, men för andra kan det handla om många läkemedel under lång tid. Ju fler läkemedel, desto större är risken för biverkningar med följdsjukdomar som resultat.

Vissa läkemedel är dessutom direkt olämpliga till äldre. ”Kloka frågor” ger stöd åt den enskilde att ställa frågor kring sin läkemedelsanvändning vid besök hos läkare.

Den andra broschyren, ”Kloka rättigheter” förklarar under vilka förutsättningar patienten har rätt till en läkemedelsgenomgång och vad det innebär. Här finns också en förteckning över de läkemedel som Socialstyrelsen starkt avråder från att förskriva till äldre personer, det vi kallar ”Okloka listan.

Det finns också en studiehandledning tillgänglig här på hemsidan att använda om man arrangerar en studiecirkel. Du kan beställa materialet här. Beställ i god tid innan du behöver ha materialet. Studiehandledningen finns här Att arrangera en studiecirkel

Om man vill fördjupa sig i regelverk och strategi för läkemedel och äldre hänvisar vi till Socialstyrelsen, och materialet ”Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre” med beställningsnummer 2017-6-7.

Via Läkemedelsverket, finns att läsa om en Nationell läkemedelsstrategi som handlar om planen för att komma till rätta med problematiken kring läkemedel. Det finns fem övergripande strategiska mål med ett antal aktiviteter som ansvariga myndigheter och landsting arbetar efter.

BESTÄLL BROSCHYRER HÄR!