Rätt till läkemedelsgenomgång

Om du är 75 år och har fler än fem olika läkemedel så har du rätt till en Läkemedelsgenomgång, enligt Socialstyrelsens föreskrifter.

Koll på Läkemedel har i flera år drivit frågan om att äldre bör erbjudas Läkemedelsgenomgångar, i syfte att förbättra deras läkemedelsbehandling. 2012 kom föreskriften från Socialstyrelsen som ger äldre, 75 år och äldre med fem läkemedel, denna rättighet.

När man åldras sker förändringar i kroppen som leder till en ökad känslighet för många läkemedel. Därför behöver läkemedelsbehandling omprövas med regelbundna intervall.  Och det gäller också när du får nya läkemedel utskrivna av din läkare.

Det finns några olika modeller av läkemedelsgenomgångar. Vanligast är att din läkare går igenom din medicinering på ett systematiskt och strukturerat sätt. Ibland sker läkemedelsgenomgången även med sjuksköterska och apotekare. Syftet är att upptäcka, åtgärda och förebygga problem som beror på läkemedelsbehandling. Finns det behov av alla läkemedel? Är något eller några läkemedel som är olämpliga för just äldre? Har besvärande biverkningar uppstått? Hur fungerar alla dina läkemedel tillsammans? Vid genomgången säkerställer läkaren också att din läkemedelslista är korrekt och aktuell.

Det övergripande syftet med att genomföra läkemedelsgenomgångar är att öka kvaliteten och säkerheten i läkemedelsbehandlingen, särskilt hos sköra äldre som är en utsatt grupp. Detta innebär att man försöker upptäcka, åtgärda och förebygga läkemedelsrelaterade problem, för att du som patient ska må så bra som möjligt.

Under de senaste årtiondena har läkemedelsbehandlingen av äldre ökat. Det finns fler läkemedel och nya behandlingsprinciper och med det större möjligheter att behandla åldrandets sjukdomar. Men en ökad läkemedelsbehandling kan också medföra risker.

Genomförande

Din läkare ansvarar för läkemedelsgenomgången och samarbetar med andra nyckelpersoner vid behov, till exempel hemsjukvårdspersonal , sjuksköterska och apotekare. Samtliga omfattas av tystnadsplikt.

Grunden för en bra läkemedelsgenomgång är att din läkare känner till vilka läkemedel du använder, även receptfria läkemedel och naturläkemedel. Dessutom kontrolleras vikt och blodtryck och det tas blodprover. Du kommer också att behöva svara på frågor kring hur du mår.

Med hjälp av dina svar och information från din journal görs en noggrann analys av din läkemedelsbehandling.

Efter läkemedelsgenomgången kan din läkare göra förändringar i din läkemedelsbehandling. Det kan t.ex. innebära att ett visst läkemedel tas bort, eller att du får ett nytt läkemedel, eller att doseringen ändras. Som patient är du involverad i de förändringar som görs.

Är du 75 år eller äldre och har fler än 5 läkemedel? Fråga efter en Läkemedelsgenomgång nästa gång du träffar din läkare. Det är en rättighet!

Lars-Åke Söderlund Senior rådgivare, Apotekare, Ordförande styrgruppen för Koll på läkemedel Lars-Åke Söderlund