läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre
Behandlingsrekommendationer för förskrivare 2016

Lipidsänkande behandling vid kardiovaskulär sjukdom

Vad bör behandlas?

Det primära behandlingsmålet för denna grupp är plackstabilisering som sekundärprofylaktisk behandling 3 – 6 månader efter akut ischemisk hjärtsjukdom och stroke. Primärprevention ej aktuellt i denna åldersgrupp.

Icke farmakologisk behandling

Livsstilsåtgärder som rökstopp och ökad fysisk aktivitet.

Vilka läkemedel bör användas?

Statiner; Atorvastatin i första hand (aktuellt även vid eGFR < 30 ml/min, färre biverkningar jämfört med simvastatin).
Maxdos 40 mg/dygn.

Vilka läkemedels/kombinationer bör undvikas/särskilt beaktas?

Sällan kliniskt relevanta interaktioner för atorvastatin för denna målgrupp.

När/hur avsluta läkemedelsbehandling?

Om biverkningar (t ex muskelvärk, stegrade CK-värden, leverfunktionsnedsättning och ASAT-stegring). I palliativ fas av livet. Statinbehandling kan avslutas direkt utan nedtrappning.

Utarbetat av Regionala Läkemedelsrådet i Uppsala/Örebroregionen.
Koll på läkemedel ansvarar ej för detta material men har fått tillstånd att publicera det.

Uppdaterad Oktober 2016