Ta initiativ till kontakt med det kommunala pensionärsrådet!

I veckan genomfördes den 6:e av totalt 7 sammankomster som Koll på läkemedel genomför under hösten för medlemmar och representanter i Kommunala Pensionärs råd från SPF och PRO. Informationsträffarna genomförs med finansiering från de pengar som Koll på läkemedel fått från staten under innevarande år.

Vid träffen deltog 25 personer från norra Sverige (Jämtland, Västerbotten, Norrbotten)
Mötet leddes av StenBoström från PRO och Arne Melander från SPF (se även annan artikel om Arne Melander, ny inom Koll på läkemedel)
Mötet var en uppföljning av förra årets genomgångar och omfattade bl a uppföljande statistik av olämpliga läkemedel och multimedicinering i de kommuner som deltagarna kom ifrån.
Arne Melander, professor emeritus i Klinisk farmakologi föreläste också om läkemedel och deras nytta.

En aktiv och intresserad grupp medlemmar från de båda pensionärsföreningarna deltog tillsammans med representanter även från Apoteket AB. Eftersom alla representerade norra Sverige diskuterades säskilt frågan och problemen som uppkommer med stafettläkare. Alla var eniga om att det borde finnas en läkare som har ett övergripande ansvar för varje patients hela medicinering

Vad kan man göra på lokal nivå

Avslutningsvis diskuterades vad man som KPR representant kan göra på lokal nivå.
Här en lista med exempel som nämndes på mötet;

  • arrangera studiecirklar, gärna med personer som kan bli lokala ”ambassadörer” för en bättre läkemedelsbehandling till äldre
  • ta upp en diskussion om synen på multimedicinering och olämpliga läkemedel i kommunala pensionärsrådet
  • informera andra medlemmar lokalt om att man har rätt till läkemedelsgenomgång minst en gång per år om man har fler än 5 läkemedel och är över 75 år
  • informera lokalt om att man som patient ska kräva att få vara delaktig i sin medicinering
  • informera och ställ krav både på hemsjukvården och primärvården
  • träffa den lokala medicinskt ansvariga sjuksköterskan
  • träffa ansvariga för socialtjänsten och samrådsgrupp med landsting
  • skapa en lokal opinion hos media

– Man ska vara aktiv och ligga på, menade bland annat Sam Venngren (PRO) från Norsjö i Västerbotten, som arbetat med frågan på sin hemort.
– Men det är viktigt, menade Sam, att vara tydlig med att vi inte är ute efter en syndabock till eventuella problem utan att vi snarare är ute efter resultat vad gäller de problem som finns. Sam, som arbetat via KPR i Norsjö menade att alla ska gå hem och ta tillvara möjligheten att agera i KPR.

Från Apoteket påpekades särskilt att man ska ta initiativ och involvera en kunnig apotekare för att arbeta med frågorna.
Vi påminner också om att hemsidan för Koll på läkemedel innehåller mycket värdefull och användbar information som man kan använda sig av.

 

Bild: Deltagarna vid informationsträffen om Koll på läkemedel, Clarion Hotell, Arlanda den 25 november 2014

Läkemedelsstrateg, Apotekare, Redaktör för hemsidan Koll på läkemedel Lars Rönnbäck