läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre
behandlingsrekommendationer för förskrivare 2016

Hypertoni

Vad bör behandlas?’

Blodtryck > 150/90 mm Hg vid upprepade mätningar. Äldre har större behandlingsnytta än yngre när det gäller hjärt-kärlhändelser. Ju fler riskfaktorer desto mer angeläget. OBS ta alltid liggande och stående blodtryck på äldre med blodtryckssänkande medicinering!

Icke-farmakologisk behandling

Livsstilsåtgärder som rökstopp och ökad fysisk aktivitet.

Vilka läkemedel bör användas?

ARB eller ACE-hämmare , kärlselektiva kalciumblockerare, tiaziddiuretika.

Vilka läkemedel/kombinationer bör undvikas/särskilt beaktas?

Tiaziddiuretika vid eGFR< 30 ml/minut på grund av sämre effekt. Betablockad om ej samtidig hjärtsjukdom.

 

När/hur avsluta behandling?

Vid ortostatism/postural hypotension – dosjustera i första hand. Vid biverkningar inte minst sådana som påverkar livskvaliteten. Vid samtidig hjärtsvikt – se avsnitt hjärtsvikt. Alla utom betablockerare kan sättas ut direkt

Utarbetat av Regionala Läkemedelsrådet i Uppsala/Örebroregionen.
Koll på läkemedel ansvarar ej för detta material men har fått tillstånd att publicera det.

Uppdaterad oktober 2016