Läkemedelsbehandling för de mest sjuka äldre
Behandlingsrekommendationer för förskrivare 2016

Syrarelaterad sjukdom/symtom i
matstrupe och magsäck

Vad bör behandlas?

Magsår, gastroesofageal refluxsjukdom (GERD), profylax mot NSAID/ASA-relaterad magsårsblödning hos riskpatienter.

Icke-farmakologisk behandling

Ej aktuell vid ovanstående indikationer

Vilka läkemedel bör användas?

Protonpumpshämmare (PPI) är förstahandsmedel. Eradikera alltid vid H.pylori-infektion + ulcussjukodm – i regel räcker en veckas behandling med två antibiotika + PPI.  Vid gastriska sår förlängs PPI-behandlingen i 4 veckor efter eradikering..

Vilka läkemedel/kombinationer bör undvikas/särskilt beaktas?

H2-receptorantagonister bör undvikas hos äldre bl a p g a biverkningar. Risk för D-interaktioner mellan PPI och flera läkemedel.

När hur avsluta läkemedelsbehandling?

Kvarstår indikation? Ompröva alltid långtidsbehandling med PPI, oavsett indikation. Har PPI effekt på symtom?  Om < 2 månader behandling med PPI avslutas terapin direkt. Om > 2 månader behandling med PPI risk för reboundsymtom – utsättning bör ske med minskad dos över 8 veckor. Kliniskt signifikanta D-interaktionsrisker.

Utarbetat av Regionala Läkemedelsrådet i Uppsala/Örebro regionen.
Koll på läkemedel ansvarar inte för detta material men har fått tillstånd att publicera det.

Uppdaterad Oktober 2016