läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre
Behandlingsrekommendationer för förskrivare 2016

Kronisk Hjärtsvikt

Vad bör behandlas?

Viktigt att ställa rätt diagnos!. Samtliga patienter med nedsatt hjärtfunktion, med eller utan symtom bör behandlas. Symtomlindring kan komma först efter ett par månaders upptitrering av doser. Vid eventuella biverkningar respektive i palliativt skede, sätt om möjligt inte ut läkemedlen, utan reducera dosen.

Icke farmakologisk behandling

Nikotinstopp. Anpassad fysisk aktivitet. Vätskerestriktion endast vid ödem. Undvik intorkning. Kompressionsstrumpa vid behov. Följ vikt vid ödemtendens.

Vilka läkemedel bör användas?

Förstahandsval: ACE-hämmare och Beta-blockerare vid systolisk hjärtsvikt. Bristfällig evidens kring optimal behandling vid diastolisk hjärtsvikt. Behandla i första hand bakomliggande orsaker som högt blodtryck myokardischemi och arytmi.

ACE-hämmare

Enalapril – Startdos 2,5 mg 1/2 x 1
OBS! Reducerad måldos vid sänkt njurfunktion. Gäller för både ACE-hämmare och ARB.
Ramipril – Startdos 1,25 mg 1/2 x 1
Vid intolerans mot ACE -hämmare byt till ARB t ex kandersatan eller losartan.

Beta-blockerare

Bisoprolol – 2,5 mg 1/2 x 1
Metoprolol – 25 mg 1/2 x 1
Carvedilol – 6,25 mg 1/2 x 2

Om fortsatta symtom trots ovanstående behandling, överväg tilläggsbehandling med t ex spironolakton (tredjehandsval), furosemid (vid ödem) alternativt digoxin (främst vid hjärtsvikt med förmaksflimmer då betablockerare inte gett en optimal frekvensreglering)..

Vilka läkemedel/kombinationer bör undvikas/särskilt beaktas?

  • NSAID inklusive COX2-specifika
  • Icke kärlselektiva kalcium flödeshämmare (verapamil och diltiazem)
  • Tricykliska antidepressiva

När/hur avsluta läkemedelsbehandling?

Anpassa dosen efter patientens förutsättningar med eventuellt försämrad njurfunktion, ortostatism, bradykardi med mera.  ACE-hämmare ARB, digoxinoch diuretika kan sättas ut utan nedtrappning av dos. Vid biverkningar av beta-blockerare bör medicineringen om möjligt inte sättas ut abrupt, utan ske stegvis med en halvering av dosen med en veckas mellanrum. Vid risk för intorkning sätt ut  ACE, ARB och diuretika temporärt.

Utarbetat av Regionala Läkemedelsrådet i Uppsala/Örebroregionen.
Koll på läkemedel ansvarar ej för detta material men har fått tillstånd att publicera det.

 

Uppdaterad oktober 2016