Har du koll på dina läkemedel? Fråga efter en Läkemedelsgenomgång.

Visste du att du som är 75 år har rätt till en Läkemedelsgenomgång?

Socialstyrelsen har i sin föreskrift om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården fastställt att patienter som är 75 år eller äldre och som har fler än fem läkemedel förskrivna ska erbjudas en läkemedelsgenomgång minst en gång per år. Skyldigheten att erbjuda läkemedelsgenomgångar gäller för de vårdgivare som i sin verksamhet har läkare anställda eller har läkare som arbetar där på uppdrag eller annan liknande grund.

Den äldre människan visar många gånger helt andra symtom på vanligt förekommande sjukdomstillstånd än vad yngre människor gör. Det kan leda till svårigheter för din läkare att fastställa korrekt diagnos, men också till överbehandling och underbehandling med läkemedel.

Läkemedelsgenomgångar är en metod för kartläggning av en patients samtliga ordinerade och använda läkemedel i syfte att säkerställa en korrekt och aktuell läkemedelslista. Det är dessutom en metod för analys, omprövning och uppföljning av patientens hela läkemedelsanvändning i syfte att, upptäcka, åtgärda och förebygga läkemedelsrelaterade problem.

Det finns två typer av Läkemedelsgenomgångar

Enkel Läkemedelsgenomgång

En enkel läkemedelsgenomgång är en kartläggning av patientens samtliga ordinerade och använda läkemedel, i syfte att säkerställa en korrekt och aktuell läkemedelslista. Kartläggningen genomförs i dialog med patienten och vid behov med hjälp av andra källor innan en bedömning görs och dokumenteras.

Fördjupad läkemedelsgenomgång

I en fördjupad läkemedelsgenomgång fortsätter genomgången med faktainsamling och kartläggning av patientens situation och aktuella läkemedelsbehandling. Därefter tas ställning till en rad frågor, och utifrån svaren görs en bedömning och upprättas vid behov en handlingsplan för läkemedelsbehandlingen. Den används för att prioritera de läkemedelsförändringar som behöver göras, följas upp och utvärderas. Dokumentation och information ges sedan till både patienten och andra vårdgivare.

Läs mer om dina rättigheter i vården i Koll på Läkemedels broschyr ”Kloka Rättigheter”. Har du fler än fem läkemedel – fråga efter en läkemedelsgenomgång.