Motverka risken för fallolyckor – stöd från Koll på Läkemedel och Socialstyrelsen

Varje år faller cirka 67 000 personer så illa att de behöver läggas in på sjukhus för vård. Drygt 1 000 personer dör.

47 000 av de som faller är 65 år eller äldre. Men med förebyggande insatser kan många fallolyckor förhindras.

Fallolyckor är vanliga bland äldre personer och kan orsaka skador, förlorad självständighet, försämrad livskvalitet och dödsfall.

Med stigande ålder förändras kroppens sätt att bryta ner och utsöndra läkemedel. Mediciner kan bland annat dröja sig kvar längre i kroppen hos en äldre person och leda till att läkemedlets effekt sitter i längre.

Mängden/dosen läkemedel i kroppen kan också bli för hög. Båda dessa faktorer kan leda till ökad risk för att ramla.

Lugnande och ångestdämpande läkemedel ökar risken för fall, liksom läkemedel som används mot depression och sömnmedel.

Starka smärtstillande läkemedel, som morfin (inklusive morfinplåster) ökar också risken för fall. Det gäller även en del mediciner vid hjärt- och kärlsjukdomar.

Kombinationer av smärtstillande mediciner, antidepressiva medel, lugnande läkemedel eller sömnmedel ökar risken för att falla.

Var uppmärksam på effekten av dina mediciner. För anteckningar när du börjar med en ny medicin eller om biverkningar uppstår, till exempel yrsel eller något annat obehag. Det är också viktigt att du berättar om upplevelserna för din läkare eller kontaktar ditt apotek. Du kan alltid fråga om en personlig läkemedelsrådgivning på apoteket. Med hjälp av anteckningarna blir det också lättare för läkaren att se om det kan finnas något samband mellan medicinen och dina upplevelser. Kanske behöver läkaren ändra doseringen eller byta ut något läkemedel.

Alkohol kan förstärka effekten av många läkemedel, framför allt de som påverkar nervsystemet. Sömnmedel och starka smärtstillande morfinpreparat i kombination med alkohol medför en ökad risk för att falla.

Undvik fallskador

Socialstyrelsens kampanj och stödmaterial för äldre – Balansera mera

Socialstyrelsen har tagit fram olika typer av material i form av broschyrer, checklistor och filmer som vänder sig direkt till äldre personer, med information om hur man själv kan minska risken att falla. Varje år genomförs även en nationell kampanj – oftast under hösten. I flera kommuner genomförs också under hösten Seniorveckor – med många seminarier riktade mot äldre.

Soicalstyrelsens kampanj ”Balansera mera” uppmärksammar fallolyckor och informerar om vad man själv kan göra för att minska risken att falla.

På Socialstyrelsens hemsida finns material med tips och råd för äldre personer om vad man kan göra själv för att minska risken att falla. Det handlar om att äta näringsriktigt, träna balans och styrka och att ha kunskap om sina mediciner.

Under vecka 40, 30 september – 6 oktober genomförs den årliga nationella kampanjen – Balansera mera. Kampanjen har i år tre teman: mat, motion och medicin. Kampanjen uppmärksammar hur man själv kan minimera risken för att falla.

Allt material är kostnadsfritt och går att beställa eller ladda ner på denna länk https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/aldre/aldres-halsa/fallolyckor/balanseramera/

Exempelvis hittar du en broschyr med tips och råd för att förhindra fallolyckor på olika språk, årskalender, balans- och styrketräningsprogram, affischer, filmer och kampanjlogotyp.

Patientsäkerhetskort

Koll på Läkemedel har tagit fram ett Säkerhetskort med tips om vad du kan göra själv för att minska risken för fallskador. Säkerhetskortet kan skrivas ut från vår hemsida eller kostnadsfritt beställas på följande länk:

https://www.kollpalakemedel.se/guider-rad-kloka-rattigheter-kloka-fragor-sakerhetskort/kloka-rattigheter-kloka-fragor-sakerhetskort/