läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre
Behandlingsrekommendationer 2016

Sömnstörningar

Vad bör behandlas?

Viktigt att i första hand utesluta depression, läkemedelsbiverkan eller bakomliggande somatisk orsak till sömnstörningen (t ex smärta, astma/KOL med nattlig ångest, hjärtsvikt, hypoglykemi, urinretention). Undvik kontinuerlig och långtidsbehandling.

Icke-farmakologisk behandling

Icke-farmakologiska åtgärder är förstahandsval t ex  sent kvällsmål för att undvika natthunger, fysisk aktivitet.

 Vilka läkemedel bör användas?

1. Zopiklon  Maxdos 5 mg vid sänggåendet.

2. Oxazepam Maxdos 10 mg – ca en timme före sänggåendet.

Vilka läkemedel/kombinationer bör undvikas / särskilt beaktas?

Långverkande bensodiazepiner (diazepam, flunitrazepam, nitrazepam). propiomazin, hydroxizin, alimemazin, prometazin zolpidem.

När/hur avsluta läkemedelsbehandling?

Ompröva behovet ofta. Behandlingen kan behöva fortsätta även i livets slutskede.

Utarbetat av Regionala Läkemedelsrådet i Uppsala/Örebroregionen.
Koll på läkemedel ansvarar ej för detta material, men har fått tillstånd att publicera det.

 

Uppdaterad oktober 2016.