läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre
Behandlingsrekommendationer 2016

 

Diabetes typ 2

Vad bör behandlas?

Individanpassad behandling, symtomkontroll, viktigast. Behandlingsmål är att plasmaglukos hålls över
5 mmol/l, men under 15 mmol/l, HbA1c upp till 70 mmol/mol accepteras. Vid terapisvikt under peroral behandling, överväg att mäta C-peptid.

Icke farmakologisk behandling

Anpassad kost; tillräckligt med energi, 20 – 30 kcal/kg/dygn. Rökstopp.

Vilka läkemedel kan användas

Metformin                                      

 •  Minska dos om eGFR < 60 ml/min och sätt ut vid eGFR < 45 ml/min
 •  sätt ut temporärt vid risk för intorkning

Glipizid/glimiperid(SU)   

 • om eGFR > 45 ml/min
 • håll dosen låg
 • OBS! Risk för allvarlig, långdragen hypoglykemi

Insulin                                              

 •   vid otillräcklig metabol kontroll eller då metformin/SU är olämpligt
 •   medellångverkande NPH-insulin fungerar ofta bra i en- eller tvådos
 •   överväg mixinsulin om höga värden dagtid
 •   vid hypoglykemier minska om möjligt insulindoserna istället för att byta till insulinanaloger
 •   vid tillfällig topp hos opåverkad patient, ge ej kortverkande insulin

DPP4-hämmare

 • ges som endostablett och kan användas även vid nedsatt njurfunktion. Dock svarar inte alla patienter på dessa preparat.

Vilka läkemedel/kombinationer bör undvikas/särskilt beaktas?

Minskad vikt medför minskat behov av läkemedel. Försämrad njurfunktion med åldern kräver anpassning av läkemedelsdoser eller utsättning enligt ovan. Akarbos, glitazioner, GLP1-analoger och SGLT2-hämmare bör undvikas.

När/hur avsluta läkemedelsbehandling?

Vid alltför låga HbA1c-nivåer eller upprepade hypoglykemier.
Successiv nedtrappning med noga uppföljning. Om behandling sätts ut bör sockervärden även kontrolleras vid tillstånd som kan ge förhöjda värden, t ex infektioner.

Utarbetat av Regional Läkemedelsrådet i Uppsala/Örebroregionen.
Koll på läkemedel ansvarar ej för detta material men har fått tillstånd att publicera det.

Uppdaterad Oktober 2016,