läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre
Behandlingsrekommendationer 2016

Smärtlindring
Nociceptiv smärta

Vad bör behandlas?

Framförallt muskuloskeletala sjukdomar såsom artros eller osteoporos med sekundära frakturer.

Icke-farmakologisk behandling

Avlastning, hjälpmedel, rörelseterapi och annan fysioterapi. Ta reda på utlösande moment.

Vilka läkemedel bör användas?

Lätt smärta
Paracetamol som bas, maxdos 1g x 3 – 4. NSAID kan eventuellt användas vid smärttillstånd med inflammation och då i korta kurer och i låg dos. Ibuprofen, maxdos 200 mg x 3 eller Naproxen, maxdos 250 mg x 2.

Måttlig till svår smärta
Starka opioider; Morfin vid eGFR > 60 ml/min eller oxikodon även vid lägre eGFR.
Depotberedning. Startdos 5 – 10 mg x 2.
Vid sväljningsbesvär eller vid stabil dos: Fentanylplåster med  startdos 12,5 ug/timme eller buprenorfinplåster med startdos 5 ug/timme. Buprenorfin är ej njurfunktionsberoende och ska endast ges vid måttlig smärta.
Förskriv alltid laxantia i förebyggande syfte t ex t ex makrogol, laktulos, laktitol, natriumpikosulfat (se kapitel förstoppning).

Vilka läkemedel/kombinationer bör undvikas/särskilt beaktas?

Svaga opioider;  Tramadol och kodein (Citodon, Panocod). Riskläkemedel för äldre.
Aldrig NSAID vid hjärtsvikt, njursvikt eller ulcus anamnes.

När/hur avsluta läkemedelsbehandling?

Ompröva och utvärdera alltid effekten t ex med VAS eller Abbey Pain Scale.
Nedtrappning.

Utarbetat av Regionala Läkemedelsrådet i Uppsala/Örebroregionen.
Koll på läkemedel ansvarar ej för detta material, men har fått tillstånd att publicera det

Uppdaterad Oktober 2016.