behandlingsrekommendationer för förskrivare

Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre

Koll på Läkemedel får nu möjlighet att ge även förskrivarna av läkemedel till de mest sjuka äldre ett bättre stöd. Vi har etablerat ett samarbete med Regionala Läkemedelsrådet i Uppsala-Örebroregionen, som fick utmärkelsen Guldpillret förra året, för de behandlingsrekommendationer man utvecklat.
Behandlingsrekommendationerna finns i sin helhet publicerade här på hemsidan under avsnittet För förskrivare, Läkemedelsbehandling för de mest sjuka äldre.

– Jag tyckte att det saknades bra rekommendationer för hur vi ska behandla med läkemedel såväl i primärt – som sekundärt preventivt syfte, berättar Gunnar Dahlberg, läkare i Landstinget Västmanland, som varit en av de drivande krafterna bakom de nya rekommendationerna.
Koll på läkemedel har intervjuat Gunnar, inför publiceringen av de nya rekommendationerna på vår hemsida.

Vilka landsting står bakom de nya rekommendationerna?

– Västmanland är ett tre-procents landsting, så jag frågade de övriga äldregrupperna i Sjuklöverns läkemedelskommittéer om man ville delta i detta arbete och alla svarade ja, berättar Gunnar.
I Sjuklövern ingår landstingen i Uppsala , Gävleborg, Örebro, Värmland, Dalarna, Västmanland och Sörmland. Behandlingsrekommendationerna och bakgrundsdokumentationen finns också tillgängliga på dessa landstings egna hemsidor.

Hur har ni arbetat med att utveckla rekommendationerna?

– Vi har varit en arbetsgrupp på ca 15 personer bestående av geriatriker, invärtesmedicinare, allmänläkare och apotekare. Initialt funderade vi över vad patientgruppen skulle kallas, men vi kom fram till att kärngruppen i Socialstyrelsens definition på de mest sjuka äldre var en relativt väl definierad grupp, som vi tyckte kunde betecknas som de ”mest sjuka äldre”.
Varje landsting fick sedan ansvara för något eller några avsnitts framtagande. Materialet diskuterades sedan i gruppen och har även varit på remiss till respektive Läkemedelskommitté innan det fastställdes och trycktes, säger Gunnar.

Hur har rekommendationerna tagits emot?

– Mottagandet har varit positivt och vi har även fått nationell uppmärksamhet på olika sätt. Vi har förstått att man saknat den är typen av rekommendationer ute i verksamheterna, säger Gunnar

Varför är det viktigt med bra behandlingsrekommendationer för läkemedel till de mest sjuka äldre?

– Åldrandet är ju en riskfaktor för sjukdom och med detta följer också ökad läkemedelsbehandling, säger Gunnar. Mycket av fokus under de senaste åren har gått ut på att ”minska” olämpliga läkemedel, men vi har ju även ett stort problem med underbehandling, t ex RAS-blockad vid hjärtsvikt, antikoagulantia vid FF mm. Jag menar att den här typen av behandlingsrekommendationer har stor praktisk nytta för läkare som behandlar äldre patienter, säger Gunnar.

Hur kommer det fortsatta arbetet med behandlingsrekommendationerna att gå till?

– Rekommendationerna ska vara ett levande dokument och vi har redan påbörjat en första revidering. Bland annat gör vi en revidering av både lathunden (foldern) och bakgrundsdokumentationen med ”nödvändiga uppdateringar” och rättar en del småfel. Det beräknas bli klart i månadsskiftet januari-februari 2015 och då kommer vi att publicera en ny version (1.2), som också kommer att tryckas upp.
Alla förändringar kommer att publiceras på respektive Läkemedelskommittés hemsidor.
Naturligtvis kommer uppdateringar även att göras av materialet som ligger på Koll på Läkemedels hemsida.

Hur ser du på att materialet publiceras även på Koll på Läkemedel?

– Vi tycker att det är bra om detta kan spridas och vara till nytta även i övriga delar av landet, konstaterar Gunnar. Men jag vet att man i andra landsting, t ex Stockholms läns landsting har fått i uppdrag att göra något liknande. Jag har besökt deras läkemedelskommitté och presenterat vårt arbete för dem.

 

Behandlingsrekommendationerna samt Bakgrundsdokumentationen finns som pdf fil här på Koll på läkemedel, samt på respektive landstings hemsidor. Koll på läkemedel kan inte hantera beställningar av behandlingsrekommendationerna utan hänvisar till;

www.landstingetsormland.se/lakemedelskommitten
www.lg.se/lmk
www.liv.se/lakemedel
www.ltdalarna.se/lakemedel
www.ltv.se/LK
www.lul.se/lakemedel
www.orebroll.se/lakemedel