Framgångar för Koll på Läkemedel

Initiativet Koll på läkemedel visar stora framgångar kring äldre och läkemedel. Andelen olämpliga läkemedel som skrivs ut till personer 80 år och äldre har minskat till 16,4 procent under år 2016. PRO, SPF Seniorerna och Apoteket som står bakom Koll på läkemedel ser positivt på utvecklingen, men är ännu inte nöjda eftersom variationen mellan olika kommuner och landsting fortfarande är stor.

Sedan initiativet Koll på läkemedel startades för sex år sedan har andelen olämpliga läkemedel hos äldre minskat från 32 procent 2010 till 16,4 procent 2016. Detta gör Koll på läkemedel, tillsammans med vårdens insatser, till en av de mer framgångsrika satsningarna på en bättre läkemedelsbehandling för äldre.

Äldre och Läkemedel

Många äldre använder idag många läkemedel. Och det finns många problem med hur läkemedel används till våra äldre. De är ofta känsligare för läkemedel än yngre, samtidigt som de har fler sjukdomstillstånd som kräver läkemedelsbehandling. Ett annat exempel är otydliga orsaker till behandling och bristande omprövning. Tillsammans kan de ge upphov till behandling med onödigt många läkemedel.

En läkemedelsbehandling kan ge förutsättningar för god livskvalitet, men också skapa problem. Förekomsten av biverkningar och intagning på sjukhus på grund av läkemedelsrelaterade problem ökar med stigande ålder. Det handlar både om över-, under- och felbehandling

Målen för Koll på Läkemedel

Målen för Koll på läkemedel var när projektet startade år 2010 att fram till 2017

 • halvera andelen 80+ som multimedicinerade= hämtade ut 10 eller fler läkemedel på recept under ett år
 • halvera andelen 80+ som hämtade ut läkemedel som stod på ”okloka lista” dvs som av Socialstyrelsen anses vara olämpliga förr äldre.

När det gäller äldre som multimedicinerar har vi inte lyckats, andelen 80 + med 10 eller fler läkemedel ligger konstant kring 47 %, det ser med mindre variationer likadant ut i landets alla kommuner och län och över tid. Äldre kvinnor får oftare fler läkemedel än äldre män. Snittet för andelen kvinnor 80+ ligger på 49% och för män 44 %. Att andelen skulle sjunka till 23,4 % eller halveras fram till 2017 kommer vi inte att se i landet, något län eller någon kommun. ’

Varför får många äldre många läkemedel?

Att läkemedelsanvändningen är så stor bland äldre beror bland annat på

 • att nya läkemedel introducerats
 • oregelbunden kontakt med läkare
 • avsaknad av gemensam läkemedelslista
 • bristande dokumentation av läkemedelsordinationer
 • brist på rutiner för uppföljning och omprövning
 • brister när det gäller vilka läkemedel som används, hur de används, doseras  och kombineras

Många äldre har flera sjukdomar och besvär vilket medför att de behöver ta många läkemedel samtidigt. Riskerna för biverkningar och läkemedelsproblem ökar i och med detta. Det är viktigt att rätt läkemedel används och att behandlingen följs upp och omprövas regelbundet.

Vad ingår i mätningarna?

I mätningarna ingår samtliga läkemedel/substanser en patient hämtar ut från apotek under ett år. Detta är en s.k. årsprevalens och beskriver därmed hur många olika läkemedel som hämtats ut under ett år på apotek. Någon skillnad på dosering eller styrka görs inte, det är antalet förskrivna substanser som redovisas. Det innebär att förskrivningen av en blodtryckssänkande substans som patienten står på varje dag under ett år räknas som en substans. En tillfällig förskrivning t.ex. en antibiotikakur eller en tillfällig förskrivning av ett smärtstillande medel räknas också som en substans. Har patienten bytt blodtrycksmedicin under året räknas det som två läkemedel. Läkemedel kan även ersätta varandra, behandlingar kan vara korta, och det kan t.ex. handla om startförpackningar som hämtats ut. Mot den bakgrunden behöver 10 läkemedel inte vara något att oroa sig för, men med många läkemedel ökar risken för förväxlingar och biverkningar varför man bör vara uppmärksam, och in synnerhet när det gäller den äldre läkemedelskonsumenten.

Resultat

Resultatet för användningen av olämpliga läkemedel för patienter 80+ är mycket framgångsrikt.
Det är med glädje vi ser att flera län redan under 2016 har nått målet och att övriga län med den positiva trend som föreligger kommer att nå målet år 2017.
När Koll på läkemedel startade 2010 var det 153 000 personer 80+ i landet, motsvarande 31,5% av alla 80+ som hämtade ut olämpliga läkemedel på recept År 2016 var antalet nere i 83 000 patienter, vilket motsvarar en andel på 16,4%. Det mesta tyder på att Koll på Läkemedel når sitt mål på 15,5% av de äldre 80+ vilka får olämpliga läkemedel utskrivna på recept.
Det är dubbelt så många äldre kvinnor som äldre män som får olämpliga läkemedel. Den fördelningen har varit densamma under åren. Detta är intressant och borde kräva en djupare analys. Vilka är de bakomliggande orsakerna till detta?

 

Målet är att fram till 2017 minska andelen med 50% dvs till 15,5%.
Koll på läkemedel har uppmärksammat patienterna på att noga gå igenom sina läkemedel och om de hittar något av de ”olämpliga läkemedlen” ta upp det med sin förskrivande läkare. Ibland kan det vara motiverat att ta något av dessa läkemedel men en dialog kring förskrivningen är bra både för förskrivande läkare och patient.

Koll på Läkemedel har via SPF Seniorerna och PRO agerat lokalt och regionalt med att peka på att andelen olämpliga läkemedel bör minska för de äldre. På nationell nivå har Koll på Läkemedel under årens lopp agerat med statistik och evidensbaserade fakta kring förskrivningsmönster för den äldre patienten. Detta har bidragit till att intresset för äldre och läkemedel varit i fokus i många landsting och kommuner, vilket självfallet starkt bidrar till det positiva resultatet.

Sammantaget kan vi konstatera att Koll på Läkemedel varit en starkt bidragande faktor till en bättre Läkemedelsbehandling av äldre i Sverige.
Det positiva resultatet visar en ökad medvetenhet om olämpliga läkemedel. Men skillnaderna i förskrivningen mellan kvinnor och män, mellan kommuner och mellan landsting, är för stora. Här krävs att sjukvårdshuvudmännen arbetar systematiskt och målmedvetet för en bättre läkemedelsbehandling för äldre.

Läkarbesöket – att tänka på

När läkaren skriver ut en ny medicin ska man som patient inte tveka inför att ställa frågor om den. Det man bör veta är:

 • Varför ska medicinen tas och vilken effekt ska den ge?
 • Har jag fått ett s.k. olämpligt läkemedel för äldre utskrivet?
 • Hur ska medicinen tas?
 • Hur länge ska medicinen användas?
 • Har medicinen några vanliga biverkningar?
 • Är det något jag måste tänka på när jag använder medicinen?
 • Vad ska jag göra om jag vid något tillfälle har glömt att ta medicinen?

 

Lars-Åke Söderlund Senior rådgivare, Apotekare, Ordförande styrgruppen för Koll på läkemedel Lars-Åke Söderlund