läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre
Behandlingsrekommendationer 2016

Smärtlindring – Neuropatisk smärta

Vad bör behandlas?

Smärta utlöst från nervsystemet t ex polyneuropati, postherpetisk neuralgi, diabetesneuropati, trigeminusneuralgi, poststroke-smärta eller smärta vid MS.

Icke-farmakologisk behandling

I vissa fall blockader, TENS (Transkutan Elektrisk Nervstimulering)

Vilka läkemedel bör användas?

Första hand
Amitriptylin eller nortriptylin 10 – 30 mg/dygn – OBS risker för antikolinerga biverkningar.

Andra hand
Gabapentin startdos 100 mg. Ej vid vid eGFR< 30 ml/min, pregabalin, startdos 25 mg x 1-2 med långsam upptrappning ca 100 mg per vecka.

Tredje hand
SNRI (duloxetin/venlafaxin).

Fjärde hand
Starka opioider (se under nociceptiv smärta).

Vid trigeminusneuralgi
Karbamazepin är förstahandsval (startdos 50 mg x 1).

Vid post-stroke-smärta
Amitriptylin är förstahandsval.

Vid postsherpetisk neuralgi
Versatisplåster kan prövas

Neuropatisk smärta efter ryggmärgsskada och smärta vid MS
Pregabalin och gabapentin i första hand. Doser, se ovan.

Vilka läkemedel/kombinationer bör undvikas/särskilt beaktas?

Svaga opioider: tramadol och kodein (Citodon, Panokod). Riskläkemedel för äldre.
Gabapentin och pregabalin försiktighet vid nedsatt njurfunktion..
Högre doser av tricykliska antidepressiva och antiepileptika.

När/hur avsluta läkemedelsbehandling?

Ompröva och utvärdera alltid effekten t ex med VAS eller Abbey Pain Scale. De flesta av läkemedlen har CNS-påverkan, varför bieffekterna måste vägas mot effekten.

Utarbetat av Regionala Läkemedelsrådet i Uppsala/Örebroregionen.
Koll på läkemedel ansvarar ej för detta material men har fått tillstånd att publicera det.

Uppdaterad Oktober 2016.