Öppna jämförelser: vård och omsorg om äldre 2016

Den sjunde gemensamma rapporten från SKL och Socialstyrelsen visar att vården och omsorgen om äldre fortsätter att förbättras.
Nästan alla kommuner använder kvalitetsregister för att säkra vården och omsorgen i särskilt boende och allt fler använder kvalitetsregister även i den kommunala hemsjukvården.

Det är fortfarande skillnader mellan äldre kvinnors och mäns upplevelse av kvaliteten inom både vården och omsorgen och det fortsätter att vara skillnader i kvalitet mellan landets kommuner på nästan alla indikatorer.
Rapporten beskriver kvaliteten inom vården och omsorgen om äldre med 30 färgsatta indikatorer, samt 15 bakgrundsmått som är användbara i den lokala analysen. Alla indikatorer i 2016 års rapport är jämförbara med förra årets.

 

Några resultat från rapporten

Äldreomsorgen får fortsatt goda omdömen av de äldre som har hemtjänst och de som bor på särskilt boende. På flera indikatorer är resultatet på riksnivå oförändrat jämfört med föregående år. Men det finns skillnader mellan män och kvinnor och kommunernas resultat.

  • Antalet äldre över 65 år som drabbas av frakturer på lår och höft minskar, vilket är glädjande. Men det är nästan dubbelt så många kvinnor som drabbas av frakturer på lår och höft, jämfört med män. Under mätperioden fick 884 av 100 000 personer över 65 år en fraktur i lår och höft, jämfört med 910 förra mätperioden.
  • olämpliga läkemedel till personer över 75 år som har äldreomsorg, fortsätter att minska. Det är vanligare att äldre med hemtjänst förskrivs olämpliga läkemedel jämfört med äldre som bor i särskilt boende. I indikatorn ingår fyra läkemedel som Socialstyrelsen listat som olämpliga, bland annat bensodiazepiner och Tramadol. Av kvinnor med hemtjänst får 10,6 % en förskrivning på olämpliga läkemedel, jämfört med 9,1 % till män med hemtjänst. I särskilt boende är det något vanligare att män förskrivs olämpliga läkemedel, 9,1 % jämfört med 8,7 % till kvinnor i särskilt boende.

– Med stigande ålder sker flera förändringar i kroppen som påverkar hur läkemedel omsätts och verkar i kroppen. Vissa läkemedel kan därför medförea en betydande risk för biverkningar hos äldre och bör därför undvikas i denna åldersgrupp. De läkemedel som enligt Socialstyrelsen inte bör förskrivas till äldre till exempel långverkande lugnande medel och sömnmedel samt läkemedel som orsakar biverkningar som förvirring eller störningar på de kognitiva förmågorna; minne inlärning, uppmärksamhet och koncentration. Exempel på dessa medel är s k bensodiazepiner, tramadol och propiomazin, säger Lars-Åke Söderlund, Styrgruppsordförande i Koll på läkemedel.

En kunskapsbaserad vård och omsorg

I årets rapport finns resultat från 130 kommuner som använder kvalitetsregistret Senior Alert i den kommunala hemsjukvården. Det innebär att risk för bland annat fall och undernäring upptäcks och åtgärdas. Men det är stora skillnader mellan kommunerna. I den kommun med bäst resultat i hemsjukvården åtgärdas 95 % av alla risker som upptäcks, bland annat när det gäller risk för fall, undernäring och trycksår.

Läs rapporten i sin helhet här.

Läkemedelsstrateg, Apotekare, Redaktör för hemsidan Koll på läkemedel Lars Rönnbäck