Fallolyckor bland äldre

Fall bland äldre och skador förorsakade av fall ökar i Sverige och västvärlden på grund av en rad olika faktorer.
Fallolyckor leder ofta till lidande för den drabbade och orsakar stora kostnader för samhället. Beräkningar visar att det kan röra sig om så mycket som 25 miljarder kronor årligen. Nästan tre gånger så många avlider årligen på grund av fallskador jämfört med antalet omkomna i trafiken. I genomsnitt kommer var tredje person över 65 år att råka ut för en fallolycka

Skörare skelett, försämrad muskulatur och balans, sämre syn, sjukdomar och mediciner som följer med stigande ålder är också riskfaktorer för fall. Fallolyckor är därmed en stor utmaning att hantera för vård och omsorg.

Kvinnor mer drabbade

Statistik visar att ungefär 8 av 10 som faller och skadar sig är personer över 65 år och kvinnor drabbas i högre utsträckning. Det beror dels på kvinnors längre medellivslängd men även på att kvinnor oftare drabbas av benskörhet än män.

Risken för att falla skapar rädsla och det hindrar många att gå ut och röra på sig. Konsekvensen blir ökad isolering, försämrad fysisk prestationsförmåga och ett påskyndat åldrande.
Men det finns många olika sätt att förebygga fallskador och detta kommer Koll på Läkemedel att fokusera sin verksamhet på under 2017.

Olämpliga läkemedel

Bruk av vissa läkemedel kan vara en bidragande orsak till fall och fallskador bland äldre. I broschyren Kloka Rättigheter, som tagits fram av Koll på Läkemedel, hittar du ett antal läkemedel som är olämpliga för äldre, bland annat för att de kan framkalla yrsel, trötthet eller dåsighet. Balansen kan därmed försämras. Bland riskläkemedel finns framförallt läkemedel mot oro, sömnsvårigheter, depression och vanföreställningar. En del blodtryckssänkande läkemedel kan också försämra balansen.
Vissa läkemedel kan vara olämpliga för äldre därför att de utsöndras långsammare från kroppen än hos yngre personer och ibland är det kombinationen av olika läkemedel vid samtidig användning som ökar risken att falla.
Om du upplever att du blir yr av dina läkemedel bör du diskutera detta med din läkare. Det är viktigt att du som är äldre och äter mediciner är uppmärksam på om det är din medicin som ger dig yrsel eller andra oönskade effekter.

Ställ frågor om dina läkemedel

Vid läkarbesöket eller då du träffar en farmaceut på apoteket kan du ställa frågor om dina läkemedel.Exempel på viktiga frågor att ställa och få svar på är:

  • Varför behöver jag den här medicinen?
  • Finns det några alternativ till läkemedelsbehandling?
  • Om det inte finns några alternativ – vad ska jag tänka på?
  • Jag har redan flera olika mediciner – jag skulle vilja ha en läkemedelsgenomgång
    (om du är över 75 år och har fler än 5 läkemedel har du rätt till en årlig genomgång – boka tid hos doktorn för en sådan).
  • Ökar mina mediciner risken för att falla? Är det en lämplig kombination eller påverkar de varandra så att det uppstår yrsel?

Fokus på läkemedel och fallskador

Regeringen har beslutat att tilldela PRO och SPF Seniorerna 400 tKr för att ta fram och sprida information om sambandet mellan läkemedel, fall och fallskador bland äldre kvinnor och män inom ramen för Koll på Läkemedel.
Beslutet innebär att PR och SPF Seniorerna tillsammans med Apoteket AB ska ta fram och sprida ny information om sambandet mellan läkemedel, fall och fallskador. I uppdraget ingår även att informera om läkemedelsbehandling ur ett jämställdhetsperspektiv.
Satsningen innebär även regionala konferenser inom pensionärsorganisationerna i syfte att utbilda lokala informatörer, som ska bidra till ökad kunskap hos medlemmar om bland annat olämpliga läkemedel, riskerna med multimedicinering och fallrisker.

Lars-Åke Söderlund Senior rådgivare, Apotekare, Ordförande styrgruppen för Koll på läkemedel Lars-Åke Söderlund