Nu blir koll på läkemedel ännu starkare – och på totalt sex olika språk

Kvalitet i läkemedelsanvändningen kan speglas utifrån kravet att sjukvården skall vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker och patientfokuserad. Dessutom ska vården vara effektiv, jämlik och ges i rimlig tid.

Många kvalitetsmått för läkemedel utgår från kravet på kunskapsbaserad vård, och mäter om vårdprogram och evidensbaserade rekommendationer följs.

En utgångspunkt för kvalitet i läkemedelsanvändningen är WHO:s begrepp ”rationell läkemedelsanvändning” som innebär att rätt läkemedel ges till rätt patient, i en individuellt avpassad dosering och behandlingstid, och till lägsta möjliga kostnad för patienterna och samhället.

Koll på Läkemedel har arbetat som samverkansprojekt i mer än 10 år. Vi har valt att redovisa antalet läkemedel som förskrivs till äldre över 80 år i landets kommuner samt antalet äldre som får förskrivet olämpliga Läkemedel för äldre.

Vi som arbetar med Koll på Läkemedel anser att andelen olämpliga läkemedel som förskrivs till äldre är ett mått på vårdkvaliteten i en kommun! Glädjande nog har antalet äldre som får olämpliga läkemedel minskat från 32,1% år 2010 till 13,9% år 2018.

Nu når vi dessutom så många fler när vi översatt våra mest efterfrågade broschyrer till fem av de vanligaste språken för nyanlända/utrikes födda eller de som inte läser och förstår det svenska språket så bra.

Dessa är:

  • Finska
  • Engelska
  • Spanska
  • Arabiska
  • Serbiska/Kroatiska/Bosniska

Detta medför att ännu fler äldre i Sverige, och deras anhöriga, kan bli upplysta om Kloka rättigheter i vården och få Kloka råd kring sin läkemedelsanvändning. Dessutom blir de stärkta att ta ett ökat eget ansvar för sin läkemedelsbehandling.