Koll på läkemedels handlingsprogram 2023

Koll på Läkemedel har nu antagit det handlingsprogram som styr arbetet under 2023. Ett tydligt fokus under året är att förstärka det lokala arbetet och stötta medlemsorganisationernas medverkan i Kommunala och Regionala Pensionärsråd. Prioriterat är också att forskningen kring äldre och läkemedel inte bara kartlägger problem utan även tar fram lösningar för att förbättra äldres läkemedelsanvändning och läkemedelsbehandling såväl i vård, omsorg som i vardag.

Programförklaring 2023

Koll på Läkemedels programaktiviteter under 2023 inriktas på tre huvudspår:

  • Att tydligt och konsekvent förbättra läkemedelsbehandling och läkemedelsanvändning för äldre
  • Att arbeta för att läkemedelsgenomgångar genomförs i enlighet med Socialstyrelsen förskrifter, dock med den ändringen att behov och inte ålder (över 75 år) skall vara styrande
  • Att stödja medlemsorganisationerna i det lokala arbetet med särskilt fokus på Kommunala Pensionärsråd och Regionala Pensionärsråd

Förbättrad läkemedelsbehandling och läkemedelsanvändning

Kvalitetsmått

Koll på Läkemedel har bidragit till att multimedicinering och förskrivning av olämpliga läkemedel minskat över tid. Medvetenheten bland huvudmännen om dessa områden har gjort att de kunskapsstöd som används vid förskrivning till äldre nu bidrar till en ökad kvalitet i förskrivningen så att läkemedelsförskrivningen blir så optimal som möjligt för den enskilde.

Andelen äldre som får olämpliga läkemedel har sjunkit kraftigt på senare år vilket är glädjande. Viktigt att komma ihåg är att det kan vara så att även ett olämpligt läkemedel kan behövas för att nå behandlingsmålen. Det är en viktig uppgift att även säkra så att de nya läkemedel som tillkommer bedöms från aspekten om de är lämpliga även för äldre.

Andelen multimedicinering har sjunkit under åren men det är ett trubbigare mått eftersom den statistik som är tillgänglig på individnivå hittills inte kan redovisa samtidig användning av läkemededel, bara att de hämtats ut under ett kalenderår. En uppgift, för att bättre kunna redovisa andel multimedicinerade, bör därför vara att se om förutsättningarna för mer exakt statistik finns. Likaså måste man även betänka att eftersom fler sjukdomar effektivt kan behandlas med läkemedel kan antalet läkemedel som används samtidigt öka. Måttet är därför trubbigt och Koll på läkemedel följer inte längre utvecklingen av multimedicinering på årlig basis

Olämpliga läkemedel är däremot ett fortsatt viktigt mått att följa med Koll på Läkemedel som avsändare. Det är värt att notera att alla läkemedel kan potentiellt vara olämpliga för årsrika. Uppföljningar av läkemedelsbehandlingen, såväl nyinsatta som tidigare insatta läkemedel, är därför av största vikt.

Men det är viktigt att se om måtten kan förädlas enligt resonemanget ovan. Ett nytt mått att närmare analysera möjligheten att följa kan vara om ett nytt läkemedel genomfört prövningar inför godkännande/ny indikation även på äldre.

Forskning och utveckling inom läkemedel

Forskning om äldre och läkemedel har bedrivits på universitet och högskola under många år. Forskningen har tydligt redovisat de kvalitetsbrister som finns. Många initiativ till förbättringar har beskrivits och ett antal genomförs, men det är få initiativ som utvärderas vetenskapligt så att de kan införas på ett systematiskt sätt i vård, omsorg och vardag. Det är därför värdefullt att stimulera att genomförande av förändringar görs med vetenskaplig metodik och att de förändringar som redovisar förbättringar kommer till beslut om genomförande i större omfattning.

Koll på läkemedel har tagit fram stöd för den enskilde i form av trycksaker att använda i olika situationer för att få en bättre läkemedelsanvändning. Ett ytterligare steg att öka möjligheten att förbättra läkemedelsanvändningen är ett ”självtest” som utvecklats och planeras för lansering under 2023. Självtestet ger den enskilde möjlighet att se hur läkemedelsanvändningen fungerar samt vilka förbättringsmöjligheter som finns. En möjlig vidareutveckling kan även vara att sammanställa resultat från genomförda självtest för att få en indikator på medlemsgruppernas status.

Redan nu har införandet av den Nationella Läkemedelslistan (NLL) påbörjats och inom något år förväntas att samtliga delar av funktionaliteten i NLL kommer att vara införda. De mål som finns med införandet av NLL är under dialog hos vård och myndigheter men det saknas ännu konkreta mål för hur den registrerade (patienten) skall själv få stöd av NLL för att förbättra läkemedelsanvändningen. En viktig uppgift för Koll på Läkemedel bör därför vara att beskriva hur NLL kan bidra till förbättrad läkemedelsanvändningen för den enskilde..

Läkemedelsanvändning

Läkemedelsanvändning är inte bara beslut om att starta användning. Minst lika viktigt är att följa upp att insatta läkemedel har avsedd effekt så att målen med ordinationen nås.

Möjligheten att genomföra läkemedelsgenomgång finns för de som uppfyller kraven enligt Socialstyrelsens föreskrift. Dock finns ingen tillförlitlig statistik för hur många, eller hur ofta, läkemedelsgenomgångar genomförs. Sannolikt är antalet genomförda läkemedelsgenomgångar är inte så högt som det borde vara och kunskapen hos patienter om rättigheten till läkemedelsgenomgång är låg. En kraftsamling på fler läkemedelsgenomgångar för äldre är därför önskvärt, liksom bättre möjligheter till uppföljning av att de genomförs enligt Socialstyrelsens föreskrift. Under året kommer seniorföreningarnas representanter i den kommunala och regionala pensionärsråden att ställa frågan till kommuner och regioner hur läkemedelsgenomgångar organiseras och genomförs. Det ger ett underlag för att gå vidare med information om hur det de facto ser ut i dagsläget.

Att ytterligare stimulera användningen av EES på apotek som möjlighet att identifiera kvalitetsbrister och åtgärda det som är möjligt bör också stimuleras. Uppgift om när uppföljning av insatt läkemedelsbehandling senast skall ske kommer att finnas i NLL. Det finns anledning att följa hur denna uppgift används.

Ett område som hittills inte hanterats särskilt mycket är utsättning av läkemedel. Det kan ses som en del av uppföljning av läkemedelsbehandlingen, men kan vara värt att särskilt beakta eftersom vi tror oss veta att en del av multimedicineringsproblematiken beror på att läkemedel inte sätts ut när det inte längre finns orsak till ordination.

Med införandet av NLL skapas möjligheter att mer systematiskt följa ordinationsorsak/behandlingsändamål för att kunna fatta beslut om eventuell utsättning av läkemedelsbehandling.

Systemet för generiskt utbyte av läkemedel har minskat regionernas kostnader för läkemedel. Det finns dock indikationer på att utbyte av läkemedel kan leda till ökade kvalitetsbristkostnader p.g.a. felaktig läkemedelsanvändning hos äldre som kan orsaka ohälsa och ökad vårdkonsumtion. Det finns därför anledning att analysera hur systemet med generiskt utbyte kan förbättras för äldre

Stöd i det lokala arbetet

Efter den genomgångna pandemin är det mycket angeläget att återta lokala aktiviteter när det låter sig göras på ett säkert sätt. Det är i stor del i lokalt arbete som möjligheterna att göra nytta skapas. En förutsättning för effektivt lokalt arbete är stöd för genomförande. Huvudsyftet med lokala aktiviteter skall vara att förmedla och bidra till införande av Koll på Läkemedels program för bättre läkemedelsanvändning.

Stöd för genomförande bör vara både i form av kompetensutveckling och stödmaterial för lokala aktiviteter och för att delta i samverkansorgan som t. ex Kommunala Pensionärsråd likväl som Regionala Pensionärsråd.

Även lokalt stöd från Apoteket är aktuellt som t. ex. lokala sammankomster kring Koll på Läkemedels åtgärder för bättre läkemedelsanvändning och läkemedelsbehandling till såväl medlemmar som förtroendevalda i medlemsorganisationerna. För detta arbete finns även anledning att uppdatera och producera relevanta delar av de trycksaker som Koll på Läkemedel tidigare publicerat.