Förbättring av vård och omsorg till de mest sjuka äldre

Socialstyrelsen har publicerat en rapport som handlar om förbättringar av vården och omsorgen till de mest sjuka äldre. I rapporten finns också ett avsnitt som handlar om bättre läkemedelsanvändning.

2014-10-02

Uppdraget på läkemedelsområdet

På läkemedelsområdet ska Socialstyrelsen;
– genomföra fördjupade studier av läkemedelsförskrivning till äldre som kan innebära ökad risk för död och allvarliga biverkningar

– göra en sammanställning av kunskaper om vad som bör göras för att upptäcka, identifiera och hantera läkemedelsorsakade sjukdomstillstånd för att så långt som möjligt förebygga dessa

– sprida och uppdatera den webbutbildning om läkemedelsgenomgångar som presenterades under 2013

– fortsätta arbetet med att producera, lansera och följa upp webbutbildningen för AT-läkare med syftet att stärka deras kompetens om läkemedelsbehandling.

Läkemedelsförskrivning – med allvarliga konsekvenser

SoS har gjort uppföljande och fördjupade studier av läkemedelsförskrivning till äldre som kan innebära ökad risk för död, mag- och tarmblödning samt fallolycka, genom att använda hälsodataregistren och dödsorsaksregistren.

Analysen indikerar att det finns en ökad dödsrisk hos patienter som har förskrivits läkemedel med misstänkt eller fastställd arytmi inom t ex terapigruppen antidepressiva jämfört med preparat inom samma terapigrupp som inte har någon sådan känd risk. Risken för död ökade i många fall betydligt vid samtidig förskrivning av läkemedel med känd arytmogen potential från olika terapigrupper.

När det gäller ökad risk för blödning och fallolycka, har vanliga läkemedelsgrupper som är misstänkta eller kända för att ge dessa utfall studerats. Speciellt fokus har lagt på om samtidig användning ökar risken. Analyserna visar att läkemedelskombinationer inte är förenlig med säker läkemedelsanvändning.

Preliminära sammanställningar visar även att de läkemedel som oftast orsakar biverkningar som leder till akuta inläggningar av äldre på sjukhus är;  hjärt- och kärlläkemedel, blodförtunnande läkemedel, morfinbesläktade smärtstillande läkemedel, cytostatika, antibiotika, psykofarmaka (främst antidepressiva), antiinflammatoriska medel, diabetesmedel och kortisonpreparat.

De tillstånd som dessa läkemedel, orsakar, som oftast utgör orsaken till de akuta inläggningarna är: blödningar, blodtrycksfall, hjärtrytmrubbningar, stroke, medvetandepåverkan, konfusion, rubbningar i salt- eller vätskebalansen, lågt blodsocker, njurfunktionspåverkan och hjärtsvikt.
Läs mer i rapporten som finns på Socialstyrelsens hemsida.

Uppdaterad mars 2018