Koll på Läkemedel – ordlista

Aktiv substans: Den beståndsdel i till exempel en tablett, som ger effekt i kroppen. Övriga komponenter i tabletten benämns hjälpämnen.

Biverkning: Varje oönskad effekt av ett läkemedel som uppkommer vid användning i normala doser.

Dosförpackade läkemedel: Varje dospåse innehåller de läkemedel patienten ska ta vid ett och samma tillfälle, till exempel morgon, middag, kväll. Dosförpackade läkemedel ger en enklare och tryggare hantering, bättre överblick och minskar mängden oanvända läkemedel.

Egenvårdsläkemedel: Receptfria läkemedel, säljs utan recept, till exempel nikotinläkemedel för rökavvänjning, vissa värktabletter och svaga krämer mot eksem och klåda.​

Extemporeläkemedel/ Individanpassade läkemedel: Läkemedel som av produktionstekniska eller andra skäl inte finns att tillgå från läkemedelsindustrin, men som ändå behövs. Tillverkas tillfälligt vid särskilda behov, oftast i anslutning till ett specifikt behandlingstillfälle.

Förskriva: att ordinera behandling med läkemedel på recept. Ska ske i dialog med patient/anhörig.

Generiskt läkemedel: Läkemedel som har identiska aktiva substanser som originalläkemedlet, men oftast ett lägre pris och annan tillverkare. Dyker upp på marknaden när patentet på originalläkemedlet gått ut.

Högkostnadsskydd: En stor del av läkemedlen som säljs i Sverige subventioneras av landstinget, med lägre avgifter för kunden.

Originalläkemedel: det läkemedel som innehar det första patenten för aktuell aktiv substans på marknaden.

​Parallellimporterat läkemedel: Originalläkemedel som köps in från ett annat land än det försäljs i, av ett företag som inte tillverkar produkten. Konkurrenshöjande handel som är tillåten inom EU.

Patientsäkerhetsarbete: vårdens arbete för att så långt möjligt förebygga och undvika vårdskador, dvs skador på patient som orsakas av misstag eller bristande rutiner i vården. Läkemedelsbehandling är en av de vanligaste orsakerna till vårdskador. Dessa kan i hög grad förebyggas med ett effektivt patientsäkerhetsarbete där patienter/anhöriga bör involveras.

Sätta ut läkemedel: beslut om att läkemedlet inte längre ska ingå i patientens behandling. Tas i dialog med patient/anhörig.

​Utbytbara läkemedel: Läkemedel som av Läkemedelsverket bedöms ha samma effekt och biverkningsprofil. Kan bytas ut mot varandra på apoteket om inte läkaren finner det olämpligt för en specifik patient. Utbytbara läkemedel kan skilja sig åt vad gäller smak, utseende och konsistens. Man kan alltid välja att få originalpreparatet mot extra kostnad.

Vårdövergångar: när patienten flyttas från en vårdorganisation till en annan. T.ex. från sluten vård till primärvård och/eller kommunala boendeformer/vårdformer och vice versa. Dessa vårdövergångar utgör ett riskmoment i patientens läkemedelsbehandling som följd. Kan även gälla tex diabetesteststickor och stomipåsar. Vilka läkemedel och produkter som omfattas av förmånen beslutas av TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Interaktion: hur effekten av ett läkemedel fungerar tillsammans med, och påverkas av, andra läkemedel.

​Kvalitetsindikatorer: Socialstyrelsen har fastställt ett antal indikatorer för en bra läkemedelsbehandling av äldre t.ex. läkemedel som bör undvikas till äldre, kombinationer av läkemedel som är potentiellt ”farliga” och rationell behandling vid olika sjukdomar/symtom.

Läkemedelsgenomgångar: Ett arbetssätt som syftar till att förbättra läkemedelsanvändningen för enskilda patienter på äldreboenden, vårdcentraler och vårdavdelningar.