Läkemedelsstatistik per kommun

Resultatet av arbetet med Koll på läkemedel följs varje år på kommunnivå, med hjälp av data från Socialstyrelsens läkemedelsregister. Två nyckeltal ingår i uppföljningen:

  • Nyckeltal 1 – multimedicinering Andelen av befolkningen över 80 år i kommunen, som under ett kalenderår från apotek hämtat ut tio eller fler olika läkemedel på recept. Det kan vara så att en patient, med många läkemedel, behöver just det stora antal preparat som ordinerats. Men i många fall kan det också handla om övermedicinering eller att behandlingen med ett visst läkemedel fortgår långt efter att den borde avslutats. Det ger biverkningar, interaktioner (läkemedel vars effekter krockar med varandra) samt onödiga sjukvårdsbesök och inläggningar särskilt för äldre patienter.
  • Nyckeltal 2 – olämpliga läkemedel Andelen av befolkningen över 80 år i kommunen, som under ett kalenderår från apotek hämtat ut läkemedel, som enligt Socialstyrelsen ”bör undvikas” vid behandling av äldre s k olämpliga läkemedel.

Koll på läkemedels statistik visar nyckeltalen för alla Sveriges kommuner för åren 2010-2022.
Läs och ladda ner här: https://www.apoteket.se/om-apoteket/om-oss/samarbeten/koll-pa-lakemedel/

Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre

Socialstyrelsens ”Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre” har funnits sedan 2004. Den senaste versionen finns här. En indikator i detta dokument är ”Preparat som bör undvikas om inte särskilda skäl föreligger” och omfattar en lista med läkemedel som har hög risk för biverkningar hos äldre. Det krävs en välgrundad och aktuell indikation (medicinsk motivering) för att ordinera dessa läkemedel till äldre. Läkaren ska också ha bedömt att nyttan med medicinen står i rimlig proportion till riskerna.

Läkemedel som bör undvikas enligt indikatorn kallas olämpliga läkemedel, t ex vissa benzodiazepiner (lugnande preparat), medel med s.k. antikolinerga effekter (som påverkar perifera- och centrala nervsystemet) och ett antal andra. En lista över läkemedel med substansnamn och preparatnamn över alla olämpliga läkemedel hittar du här..

Vissa vetenskapliga data tyder på att låga nyckeltal i en kommun kan vara resultatet av ett stort engagemang för äldrevård i den aktuella kommunen. Därför kan nyckeltalen ses som mått på kvaliteten i kommunens äldrevård. I de kommuner som har höga nyckeltal är det angeläget att samarbeta med vårdcentraler, läkemedelskommittéer och andra funktioner inom landstinget för att förbättra situationen.

Öppna jämförelser

Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) publicerar årligen ”Öppna jämförelser” med många olika typer av information, bland annat läkemedelsstatistik. Denna statistik visar hur stor andel äldre som intar 10 eller fler läkemedel, respektive olämpliga läkemedel under en viss dag. Siffrorna i Öppna jämförelser skiljer sig därför från de siffror som Koll på läkemedel tar fram per år. Både Öppna jämförelser och Koll på läkemedel hämtar ursprungsdata från samma källa, Socialstyrelsens läkemedelsregister.

Uppdaterad juni 2019.